Πως φορολογείται το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Σύμφωνα με το άρ. 29 του Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013), τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με την παρακάτω κλίμακα, αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.

Για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν εφαρμόζονται οι μειώσεις που εφαρμόζονται στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, μαζί με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, υπολογίζεται η μείωση του φόρου που προβλέπεται για μισθούς και συντάξεις, αλλά μόνον στο εισόδημα που αποκτάται από την αγροτική δραστηριότητα.Image

Πώς φορολογείται το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Εφόσον, μαζί με τα προαναφερθέντα εισοδήματα αποκτάται και εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις, η μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις, καθώς και αγροτική δραστηριότητα.

Επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε, για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1η Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της πιο κάτω κλίμακας μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.