Πολιτική Απορρήτου

Γενικά

Η Αντώνης Μουζάκης σέβεται την ιδιωτικότητά σας και επιθυμεί να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, η Αντώνης Μουζάκης έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» – «General Data Protection Regulation» – στο εξής «Κανονισμός»), όπως αυτός ισχύει, αλλά και του εθνικού νόμου Ν. 4624/2019. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοσελίδας αποσκοπεί στην ενημέρωση των επισκεπτών της σχετικά με το πώς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δεδομένων μπορεί να παρέχετε μέσω αυτής της ιστοσελίδας και της εκάστοτε φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει σε αυτή ή λόγω της αλληλεπίδρασής της με άλλες ιστοσελίδες. Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοσελίδας θα πρέπει να συνεκτιμηθεί μαζί με οποιαδήποτε άλλη σχετική ειδοποίηση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ή ειδοποίηση περί δίκαιης επεξεργασίας μπορεί να παρέχουμε για ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα. Θα παρακαλούσαμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία θα πρέπει να αναγνωστεί σε συνδυασμό με την Πολιτική Cookies που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας, έτσι ώστε να γνωρίζετε το εάν, πώς, γιατί και για πόσο χρονικό διάστημα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η Εταιρεία μας

Η Αντώνης Μουζάκης έχει ως κύρια δραστηριότητα την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και δημόσιους φορείς, πάνω σε θέματα που αφορούν επιδοτούμενα ευρωπαϊκά και αναπτυξιακά προγράμματα. Παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης των ευκαιριών χρηματοδότησης των επενδυτικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών σχεδίων, αλλά και παρακολούθησης και διαχείρισης των επενδυτικών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η Αντώνης Μουζάκης (στο εξής αναφερόμενη και ως η «Εταιρεία») δεσμεύεται πλήρως για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας της. Επιθυμούμε να είμαστε εξ αρχής σαφείς σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε, τους αποδέκτες των δεδομένων αυτών και τα δικαιώματα σας που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για τους σκοπούς της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων αναφορικά με τις ενέργειες στις οποίες προβαίνετε μέσω της ιστοσελίδας ή την συλλογή άλλων στοιχείων δια μέσω αυτής, αποτελούμε τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας αυτών των προσωπικών σας δεδομένων.

Ορισμοί

Ορισμένοι από τους όρους που χρησιμοποιεί η παρούσα Πολιτική έχουν νομική σημασία και ορίζονται από το ρυθμιστικό πλαίσιο. Έτσι: «Επεξεργασία» σημαίνει κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση και οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. «Προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. «Συγκατάθεση» σημαίνει κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το φυσικό πρόσωπο εκδηλώνει ότι συμφωνεί με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά του δεδομένα. «Υπεύθυνος επεξεργασίας» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή δημόσια αρχή, ή υπηρεσία ή άλλο φορέα που καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Περισσότερα για τους ορισμούς μπορείτε να δείτε στο άρθρο 4 του Κανονισμού (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL) Αρχές που διέπουν την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Palladium CPS διέπεται από τις ακόλουθες αρχές, όπως αυτές εξειδικεύονται περαιτέρω από τον Κανονισμό: Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια Περιορισμός του σκοπού Ελαχιστοποίηση των δεδομένων Ακρίβεια Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να εφαρμόσουμε τις ανωτέρω αρχές σε όλα τα στάδια της αλληλεπίδρασης μαζί σας μέσω της ιστοσελίδας μας. Κατηγορίες Υποκειμένων των δεδομένων Κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας μας αποτελεί υποκείμενο των δεδομένων, είτε όταν απλά επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας, είτε όταν συμπληρώνει την φόρμα επικοινωνίας ή τις φόρμες εγγραφής στο newsletter της Εταιρεία μας.

Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε;

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι πάντοτε σχετικά με την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας προς εσάς και απαραίτητα για την παροχή σε εσάς των επιθυμητών πληροφοριών δια μέσω της ιστοσελίδας μας. Συλλέγουμε επίσης αυτόματα πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όπως το είδος των ιστοσελίδων που βλέπετε ή επισκέπτεστε, ή τη συχνότητα και την διάρκεια των δραστηριοτήτων σας. Επιπλέον, οι διακομιστές, τα αρχεία καταγραφής και άλλες τεχνολογίες συλλέγουν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες προκειμένου να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε, να προστατεύουμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες με τρίτους μόνο όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική ή εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Εφόσον επιθυμείτε την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας μέσω Facebook ή Instagram παρέχετε εξουσιοδότηση προς την ιστοσελίδα μας προκειμένου να συλλέξει επιπλέον στοιχεία για εσάς μέσω των ιστότοπων αυτών. Τέλος, σε περίπτωση που συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας, θα συλλέξουμε όνομα, επώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ θα τηρήσουμε τα στοιχεία αυτά στα αρχεία μας μόνο για όσο διάστημα απαιτείται για την διεκπεραίωση του υποβληθέντος αιτήματός σας.

Πολιτική Απορρήτου

Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε; Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι πάντοτε σχετικά με την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας προς εσάς και απαραίτητα για την παροχή σε εσάς των επιθυμητών πληροφοριών δια μέσω της ιστοσελίδας μας. Συλλέγουμε επίσης αυτόματα πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όπως το είδος των ιστοσελίδων που βλέπετε ή επισκέπτεστε, ή τη συχνότητα και την διάρκεια των δραστηριοτήτων σας. Επιπλέον, οι διακομιστές, τα αρχεία καταγραφής και άλλες τεχνολογίες συλλέγουν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες προκειμένου να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε, να προστατεύουμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες με τρίτους μόνο όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική ή εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Εφόσον επιθυμείτε την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας μέσω Facebook ή Instagram παρέχετε εξουσιοδότηση προς την ιστοσελίδα μας προκειμένου να συλλέξει επιπλέον στοιχεία για εσάς μέσω των ιστότοπων αυτών. Τέλος, σε περίπτωση που συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας, θα συλλέξουμε όνομα, επώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ θα τηρήσουμε τα στοιχεία αυτά στα αρχεία μας μόνο για όσο διάστημα απαιτείται για την διεκπεραίωση του υποβληθέντος αιτήματός σας. Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα – Cookies Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες τεχνολογίες για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητα, το πρόγραμμα περιήγησης και τη συσκευή σας. Αυτά τα δεδομένα μας βοηθούν να δημιουργήσουμε ένα προφίλ για κάθε χρήστη. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα θα είναι συγκεντρωτικά ή στατιστικά, επομένως δεν μπορούμε να τα εντοπίσουμε μεμονωμένα. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να καταργήσετε ή να απορρίψετε τα cookies του προγράμματος περιήγησης μέσω των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή σας. Ωστόσο, η απόρριψη ή η αφαίρεση των cookies ενδέχεται να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα και τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών μας. Μπορεί επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Μπορεί να συσχετίσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τις διαφορετικές συσκευές σας, κάτι το οποίο μας βοηθά να παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες ανάλογα με την συσκευή που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, συλλέγουμε: α) Χαρακτηριστικά, όπως το λειτουργικό σύστημα και η έκδοσή του β) Τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και τη διεύθυνση IP Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε πληροφορίες καταγραφής, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: α) τον τρόπο με τον οποίο μεταβήκατε στην ιστοσελίδα μας. β) στοιχεία για την συσκευή που χρησιμοποιήσατε, όπως τύπος και γλώσσα προγράμματος περιήγησης ιστού. γ) χρόνους πρόσβασης δ) εμφανισμένες σελίδες ε) αναγνωριστικά που σχετίζονται με cookies ή άλλες τεχνολογίες που μπορούν να αναγνωρίσουν με μοναδικό τρόπο τη συσκευή ή το πρόγραμμα περιήγησής σας. στ) σελίδες που επισκέπτεστε πριν ή μετά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα; O κατωτέρω πίνακας, όπως ορίζεται από το νόμο, επεξηγεί λεπτομερώς το είδος των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τον σκοπό της επεξεργασίας καθώς και τη νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία. ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας Επικοινωνία με τους επισκέπτες-πελάτες μας ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ Αποστολή newsletter ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ Πληροφορίες συσκευής, όπως τύπος και γλώσσα προγράμματος περιήγησης ιστού. Βελτίωση της ιστοσελίδας μας και ορισμός προεπιλεγμένων επιλογών (όπως γλώσσα και νόμισμα) ΕΝΝΟΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή του επισκέπτη, τις επισκέψεις του και τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (π.χ. διεύθυνση IP, γεωγραφική θέση, πρόγραμμα περιήγησής, τρόπος ενημέρωσης για την ιστοσελίδα, διάρκεια της επίσκεψης και αριθμός προβολών της σελίδας). Στατιστικοί λόγοι και βελτίωση της ιστοσελίδας ΕΝΝΟΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ Η δική σας συγκατάθεση Με την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας και με την συμπλήρωση της Φόρμας Επικοινωνίας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα Πολιτική καθώς και ότι μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τη συγκατάθεση αυτή μπορείτε να άρετε οποτεδήποτε επικοινωνώντας με το αρμόδιο Τμήμα της Εταιρείας μας. Εγγραφή σε Newsletter Η Εταιρεία μας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, με την εγγραφή σας στη λίστα αποδεκτών του ενημερωτικού δελτίου/newsletter της μέσω της εισαγωγής του email σας στα ειδικά πεδία, λαμβάνει τη συγκατάθεσή σας για να σας αποστέλλει ενημερωτικό υλικό (newsletter) σχετικά με εξελίξεις και νέα προγράμματα που παρέχει. Το email σας θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την Εταιρεία μας και δεν θα γνωστοποιείται σε τρίτους, ακόμα και αν το newsletter αφορά προϊόντα ή/και υπηρεσίες συνεργατών με τους οποίους διατηρούμε συνεργασία. Η δήλωση συγκατάθεσής σας θα τηρείται για όσο χρόνο λαμβάνετε το newsletter από την Εταιρεία μας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας αυτή, ακολουθώντας το σύνδεσμο που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter. Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας; Η Εταιρεία μπορεί να μοιράζεται προσωπικές πληροφορίες εντός του δικτύου της. Τα μέλη της Palladium CPS που λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες και δεσμεύονται από αυστηρές ρήτρες εμπιστευτικότητας. Προκειμένου να εκτελέσουμε τις νόμιμες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μεταξύ μας σύμβαση, μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους κάτωθι αποδέκτες: Επαγγελματίες πάροχοι υπηρεσιών, όπως διαχειριστές ιστότοπων που συντελούν στην λειτουργία της Εταιρείας μας. Εταιρείες εγκεκριμένες από εσάς, όπως ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης. Ορισμένοι από αυτούς τους αποδέκτες ενδέχεται να εδρεύουν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός ΕΟΧ ανατρέξτε στην ενότητα “Διεθνείς μεταφορές δεδομένων’’. Για πόσο χρόνο τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς. Ενδέχεται να συνεχίσουμε να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ακόμα και μετά την παροχή των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, σεβόμενοι την αρχή της αναλογικότητας και λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα, μόνο υπό τη βάση της «απόλυτης αναγκαιότητας της γνώσης» για την τήρηση νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών ή την αποτροπή απάτης και κατάχρησης. Διεθνείς μεταφορές δεδομένων Προσωπικές πληροφορίες που υποβάλουν προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα οι χρήστες ή σε συνδεόμενες εφαρμογές, μπορεί να καταστούν διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου ανά τον κόσμο. Η ιστοσελίδα μας δεν είναι σε θέση να αποτρέψει τη χρήση ή την αθέμιτη χρήση των πληροφοριών αυτών από άλλα πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, η διαβίβαση προς τρίτες χώρες θα γίνει σε συμμόρφωση και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του Ελληνικού νόμου Ν. 4624/2019. Προστασία των ανηλίκων Επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτής. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας και αυτό δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί, η ιστοσελίδα δε φέρει ουδεμία ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση, οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας τεκμαίρεται ότι γίνονται υπό την υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου και κατόπιν συγκατάθεσης του τελευταίου. Τα δικαιώματά σας ως προς τα δεδομένα που συλλέγει η ιστοσελίδα Σας γνωστοποιούμε ότι έχετε δικαίωμα : Πρόσβασης στα δεδομένα σας, Διόρθωσης των δεδομένων σας σε περίπτωση ανακρίβειας, Διαγραφής των δεδομένων σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, Διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλη εταιρεία, Ανάκλησης της συγκατάθεσής σας Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος παραβίασης των δεδομένων σας. Η ιστοσελίδα θα εξετάσει και θα απαντήσει στα ως άνω αιτήματα σας εντός μηνός από την παραλαβή τους, εξαιρετικά δε αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμα μήνες, εφόσον απαιτείται περαιτέρω χρόνος και το αίτημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας που αφορούν την ιστοσελίδα στο ακόλουθο τηλέφωνο: 2104512450 καθώς και στο email: corporate@palladiumcps.com Μέτρα προστασίας που έχουμε λάβει Έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας στην προσπάθειά μας να αποτρέψουμε τυχαία απώλεια προσωπικών πληροφοριών ή για χρήση ή πρόσβαση με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Όσοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες σας για τους νόμιμους σκοπούς που εξηγούνται ανωτέρω υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας. Επιπλέον, διαθέτουμε διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων της ασφάλειας δεδομένων. Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα: Λαμβάνει κάθε οργανωτική και τεχνολογική προφύλαξη για να εμποδίσει την απώλεια, την αθέμιτη χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών. Αποθηκεύει το σύνολο των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται από τους χρήστες σε ασφαλείς διακομιστές, προστατευόμενους από κωδικούς και τείχη προστασίας (Firewalls). Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η αποστολή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου παρουσιάζει έμφυτα προβλήματα ασφάλειας και κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν δύναται να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω αυτού. Επισημαίνεται ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων, πληροφοριών, κ.λπ. που λαμβάνουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Κατά συνέπεια, ΔΕΝ πρέπει να μας στέλνετε πληροφορίες και στοιχεία πληρωμής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Σε περίπτωση ωστόσο που επιλέξετε να μας γνωστοποιήσετε στοιχεία σας, η Εταιρεία μας δεν θα αποθηκεύσει τα στοιχεία αυτά και θα σας ενημερώσει σχετικά. Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας Η άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα που περιγράφονται ανωτέρω μπορεί να γίνει μέσω επικοινωνίας με την Εταιρεία μας, τηλεφωνικά στο 2104512450 , καθώς και στο email: corporate@palladiumcps.com. Μπορείτε να υποβάλλετε ένα αίτημα πρόσβασης δωρεάν, ωστόσο, ανάλογα με τις προσωπικές πληροφορίες που ζητάτε, ενδέχεται να χρεώσουμε ένα ποσό για να καλύψουμε το κόστος της παροχής των λεπτομερειών για τις πληροφορίες που διαθέτουμε. Θα σας ενημερώνουμε για το ενδεχόμενο τέτοιων χρεώσεων με τη λήψη του αιτήματος πρόσβασής σας και θα περιμένουμε επιβεβαίωσή σας για τη συνέχιση της διαδικασίας και καταβολή αυτού του ποσού. Εποπτική Αρχή Ελπίζουμε ότι μπορούμε να επιλύσουμε κάθε ερώτημα ή ανησυχία σας σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με το πώς η Palladium CPS διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή. Αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η οποία βρίσκεται επί της οδού Κηφισίας 1-3, στην Αθήνα, Τ.Κ. 11523, τηλ. 2106475600 και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr. Επικαιροποίηση Η ιστοσελίδα επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική κατά διαστήματα, δημοσιεύοντας τη νέα έκδοση στην ιστοσελίδα ή σε συνδεόμενες εφαρμογές. Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους της παρούσας Πολιτικής. Η Palladium CPS μπορεί να ενημερώσει τους χρήστες για αλλαγές στην Πολιτική αυτή (είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω της υπηρεσίας προσωπικών μηνυμάτων της ιστοσελίδας ή συνδεόμενων εφαρμογών).