Ποιες είναι οι αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις

Τις αλλαγές και τις παγίδες που κρύβει φέτος το νέο βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης Ε1 αναλύει στο in.gr ο φοροτεχνικός κ. Αντώνης Μουζάκης

Μετά τις γιορτές του Πάσχα αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πύλη του Τaxisnet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των εισοδημάτων που αποκτήθηκαν το περασμένο έτος και η οποία θα κλείσει στα τέλη Ιουνίου.

Το νέο έντυπο Ε1 έχει βασικές αλλαγές οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν και παγίδα για τους φορολογουμένους.

Ο κ. Μουζάκης μιλώντας στο in.gr αναφέρει:

Τo νέο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2017 θα έχει αρκετές και ουσιαστικές τροποποιήσεις σε σχέση με το έντυπο του προηγουμένου έτους.

1) Η τροποποίηση στο Ε1, που αφορά σχεδόν το σύνολο των νοικοκυριών που έχουν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, είναι η ενεργοποίηση του κωδικού 049 και η προσθήκη του αντίστοιχου κωδικού 050 στο πεδίο Συζύγου/Μ.Σ.Σ. Ο κωδικός αυτός αφορά την δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών που έγιναν με ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής ώστε να κατοχυρωθεί το έμμεσο αφορολόγητο.

Σημαντικό να αναφερθεί είναι, ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΠΟΛ. 1005/2017, το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών. Δηλαδή, ο ένας σύζυγος καλύπτει το αφορολόγητο του άλλου συζύγου σε περίπτωση που ο δεύτερος δεν έχει τις φορολογικά απαραίτητες δαπάνες.

Στο σημείο αυτό να μνημονεύσουμε ότι η μείωση του φόρου αφορά όσους έχουν εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις και δεν αφορά τους φορολογούμενος με άλλες πηγές εισοδήματος.

Εάν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό της κλίμακας που παραθέτουμε κατωτέρω, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).

Προκειμένου να διατηρηθεί η μείωση φόρου, ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες κλπ.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, οι φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω, άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, και οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.(υπό τις προϋποθέσεις) που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Ποιοι εξαιρούνται

Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και οι παρακάτω κατηγορίες φορολογουμένων:
α. Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή, (με την επιφύλαξη διατάξεων του νόμου).
β. Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.
γ. Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
δ. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.
ε. Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος τους.
στ. Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
ζ. Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
η. Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).

2) Το φορολογικό έτος 2017 καταργήθηκε η έκπτωση φόρου που επέφεραν οι ιατρικές αποδείξεις. Το έντυπο Ε1 εναρμονίστηκε με τις διαταγές του φορολογικού νόμου με αποτέλεσμα στο έντυπο Ε1 του έτους 2017 να καταργηθεί ο αντίστοιχος κωδικός 051-052.

3) Στην πρώτη σελίδα του εντύπου προστέθηκε κωδικός 007 – 008 για το αν ο φορολογούμενος φιλοξενεί φυσικά πρόσωπα υπόχρεα σε δήλωση, εξαιρουμένων των προστατευόμενων.

4) Στο έντυπο γίνεται διαχωρισμός των εισπραττόμενων τόκων ημεδαπής προέλευσης, που προέρχονται από καταθέσεις ή προέρχονται από άλλες αιτίες (π.χ. τόκοι δανείων μεταξύ ιδιωτών), κωδικός 647 – 648.

5) Στον πίνακα 5 στα στοιχεία ακινήτων προστέθηκε (όσον αφορά την κύρια κατοικία) το πεδίο του Ταχυδρομικού Κώδικα, κωδικός 208, ώστε να γίνεται ευκολότερα ο εντοπισμός της τιμής ζώνης του ακινήτου.

6) Επίσης, στην τελευταία σελίδα του εντύπου προστέθηκε κωδικός ο οποίος αφορά εισπραττόμενα χρηματικά ποσά που δεν μειώνουν την ετήσια δαπάνη, κωδικός 429 – 430.
Συμπερασματικά, οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο Ε1 του φορολογικού έτους 2017 σε συνδυασμό με την καθολική τροποποίηση του εντύπου Ε3 (κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) απαιτούν στις περισσότερες περιπτώσεις ειδική φορολογική γνώση.


Πηγή: http://www.in.gr/2018/03/30/economy/oi-eidikoi-apantoun/poies-einai-oi-allages-stis-forologikes-diloseis/