Αυτές είναι οι αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2020

Οι αλλαγές αφορούν ιδίως στα φυσικά πρόσωπα που επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία

Σημαντικές θα είναι οι αλλαγές που θα επηρεάσουν τον υπολογισμό των φόρων και την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων (Ν.4797/2021).

Οι αλλαγές στοχεύουν στην εξομάλυνση των φορολογικών επιβαρύνσεων, ιδιαιτέρως εκείνων των φυσικών προσώπων που επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία του covid-19.

Αποδείξεις δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα

Η προσαύξηση του φόρου (22%) για τα ποσά δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής που υπολείπονται του απαιτούμενου ποσού δαπανών, δεν εφαρμόζεται για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων που, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020:

α) επλήγησαν οικονομικά λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 και ειδικότερα για τους ασκούντες ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα που χαρακτηρίσθηκε ως πληττόμενη ή ανεστάλη η λειτουργία της, με οποιαδήποτε από τις εκδοθείσες κανονιστικές αποφάσεις,

β) για τα φυσικά πρόσωπα που η σύμβαση εργασίας ή η σύμβαση ναυτολόγησης τέθηκε σε αναστολή, με οποιαδήποτε από τις εκδοθείσες κανονιστικές αποφάσεις, ή εντάχθηκαν στο μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»,

γ) για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020 για το οποίο έχει υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID – 19, κατόπιν σχετικής επεξεργασίας από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις, καθώς και

δ) για φορολογούμενους που είχαν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους στις 31.12.2019.

Τεκμήρια και ποιοι απαλλάσσονται

Νομοθετήθηκε διάταξη που ρυθμίζει την δικαιότερη και πιο ορθολογική φορολόγηση των φορολογουμένων που ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος εντός του 2020 επλήγησαν από την πανδημία του COVID-19 λόγω της μείωσης των εισοδημάτων τους, με τη μη εφαρμογή τεκμηρίων, είτε γιατί

α) η ατομική τους επιχειρηματική δραστηριότητα χαρακτηρίσθηκε ως πληττόμενη ή ανεστάλη η λειτουργία της βάσει κανονιστικών πράξεων της διοίκησης, είτε

β) επειδή ανεστάλη η σύμβαση εργασίας τους ή σύμβαση ναυτολόγησής τους σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις ή εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», είτε

γ) είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020 για το οποίο έχει υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID-19 κατόπιν σχετικής επεξεργασίας από την ΑΑΔΕ.

Τέλος επιτηδεύματος

Εξαίρεση καταβολής τέλους επιτηδεύματος:

α) για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος, για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.,

β) για τους αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, καθώς και

γ) για όσους αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ακίνητα (ενοίκια), μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και υπεραξίες κεφαλαίου.

Προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής φόρου

– Οι δηλώσεις Νομικών προσώπων και Νομικών οντοτήτων υποβάλλονται εμπρόθεσμα, μέχρι τις 27.8.2021, για το φορολογικό έτος που λήγει στις 31.12.2020.

Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις αυτές πραγματοποιείται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνά Αυγούστου 2021 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 6 επόμενων μηνών.

– Οι δηλώσεις Φυσικών προσώπων υποβάλλονται εμπρόθεσμα, μέχρι τις 27.8.2021.

Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις αυτές πραγματοποιείται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις (από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνά Αυγούστου 2021 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 6 επόμενων μηνών), προβλέπεται δε ότι εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβληθεί μέχρι τις 28.7.2021 και ο προκύπτων οφειλόμενος φόρος καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2021, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων οφειλών, έκπτωση ποσοστού 3%.

Ανείσπρακτα ενοίκια

Δεν συνυπολογίζονται, ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, στο συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή, τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, στην περίπτωση που μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έχει κοινοποιηθεί στον μισθωτή εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης, λόγω μη καταβολής του μισθώματος ή εξώδικη όχληση, για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων.

Προκαταβολή φόρου

Αναμένουμε επιπλέον να νομοθετηθεί η μείωση, για όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, της προκαταβολής φόρου από το 100% στο 55% και για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες από το 100% στο 70%.