Καλωσορίσατε στο Αντώνης Ι. Μουζάκης

HIGHLIGHTS

Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα περιεχόμενο για την αρχική σελίδα.

ΝΕΑ & ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ποιες είναι οι αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις
(03.04.2018)
Τις αλλαγές και τις παγίδες που κρύβει φέτος το νέο βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης Ε1 αναλύει στο in.gr ο...
ΕΝΦΙΑ – Τι ισχύει για φυσικά και νομικά πρόσωπα
(29.11.2017)
​ ΕΝΦΙΑ, ένας φόρος που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αφού λαμβάνει υπόψη του αντικειμενικές αξίες που...
Φορολογικές δηλώσεις 2017: Όλες οι αλλαγές στα έντυπα Ε1- Ε2 - Ε3
(12.04.2017)
Από την περασμένη Πέμπτη (6/4/2017) λειτουργεί η νέα ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,...
Φορολογία ακινήτων 2017: Ποιοι δικαιούνται εκπτώσεις - Ποιοι θα επιβαρυνθούν
(11.04.2017)
Δυσκολότερη αποδεικνύεται η φετινή φορολογική χρονιά και για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Μέχρι και 37%...
Φορολογικές δηλώσεις 2017: Όσα πρέπει να ξέρουν έγγαμοι και διαζευγμένοι
(10.04.2017)
Φορολογικές δηλώσεις 2017 Όλα τα σημεία-sos και οι διευκρινήσεις που χρειάζονται οι φορολογούμενοι για να...
Πλήθος Λαρισαίων φοροτεχνικών στο σεμινάριο (Λάρισα 5.2.2017)
(07.02.2017)
Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Λάρισας (Ε.Φ.Ε.Ε.Λ.) διοργάνωσε επίκαιρο σεμινάριο με θέμα » ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ...

Προθεσμίες μηνός

 • Καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (2% υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που...

  Νέα από το TAXHEAVEN


  Καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (2% υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, για την τιμολογημένη δαπάνη του προηγούμενου μήνα.
  1) Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθ. 6 του α.ν. 248/1967 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 24 του ν.4498/2017):

  «1. Έσοδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. είναι:
  α) Οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη που προβλέπονται στο άρθρο 3Α.
  β) Εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης της παραγράφου 1.Α του άρθρου 3, κατά το μέρος που προέρχεται από αμιγή δραστηριότητα επιχείρησης ή εκμετάλλευσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, εκ της οποίας στα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. αποδίδεται από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. αναλογία αντίστοιχη του αριθμού των ασφαλισμένων τους με βάση μηνιαίες καταστάσεις μελών. Για την «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», η εργοδοτική εισφορά ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί των ετήσιων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένου του ανταποδοτικού τέλους, αφού αφαιρεθεί το δημοσιονομικό πλεόνασμα και το μέρισμα που καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως τα ποσά αυτά αποτυπώνονται στον οριστικό απολογισμό χρήσης της Ε.Ρ.Τ. A.E..
  γ) Οι τόκοι από την περιουσία του, καθώς και κάθε πρόσοδος από τη διαχείρισή της.
  δ) Κάθε άλλη πρόσοδος από εισφορές, δωρεές, κληροδοτήματα.
  ε) Τα αναλογούντα μέχρι τις 15.9.2016 έσοδα που προβλέπονταν από τις καταργηθείσες με το άρθρο 38 παρ. 9 του ν. 4387/2016 διατάξεις.
  στ) Ειδική εισφορά ποσοστού 2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου (internet), εφόσον ο λήπτης των εν λόγω υπηρεσιών έχει κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα και ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας ή έδρας του παρόχου των υπηρεσιών και η οποία δεν βαρύνει τα πρόσωπα που καταβάλλουν αυτή, κατά την ως άνω περίπτωση β΄.

  2.α) Κάθε επιχείρηση της παραγράφου 1.Α του άρθρου 3 υποχρεούται να υποβάλει στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και να τηρεί Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων και Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών για το προσωπικό που απασχολεί και υπάγεται στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..
  β) Με Κανονισμό που εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ορίζονται ο τύπος, η μορφή, τα στοιχεία και το περιεχόμενο, ο χρόνος και η προθεσμία υποβολής και επανυποβολής των Αναλυτικών Καταστάσεων, τα υπόχρεα πρόσωπα και επιχειρήσεις, ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς, η διαδικασία τήρησης των υποχρεώσεων του εργοδότη και εργαζόμενου, η διαδικασία τροποποίησης γνωστοποίησης των μεταβολών, το χρονικό διάστημα έκδοσης και γνωστοποίησης, ο τρόπος αποστολής του Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, το πρόσθετο τέλος για τη μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή των Καταστάσεων, η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την υλοποίηση του παρόντος.
  γ) Η εργοδοτική εισφορά της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 προσδιορίζεται κατά μήνα επί του κύκλου εργασιών εκάστου υπόχρεου, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 και αποδίδεται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό του παρόντος άρθρου. Μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους οι εργοδότες που είναι υπόχρεοι για την καταβολή της εισφοράς, καταθέτουν στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. εκκαθαριστική κατάσταση και καταβάλλουν την επιπλέον διαφορά που προκύπτει. Η τυχόν επιπλέον καταβληθείσα εισφορά συμψηφίζεται με τις εισφορές του επόμενου εξαμήνου.
  δ) Οι εισφορές εργοδότη και εργαζομένου του άρθρου 3Α καταβάλλονται στο τέλος του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης.
  ε) Η ειδική εισφορά της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 παρακρατείται από τον λήπτη των υπηρεσιών κατά τη μερική ή ολική καταβολή της οικείας αμοιβής και αποδίδεται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται της ημερομηνίας εκδόσεως του οικείου παραστατικού. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.»


  2) Σύμφωνα με την εγκύκλιο 11/27.7.2018 του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.:
  «Σας γνωρίζουμε ότι με την παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4498/2017 αντικαταστάθηκε η παρ.1 του άρθρου 6 του α.ν.248/1967 και προβλέφθηκε ως έσοδο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (στην περίπτωση στ΄), ειδική εισφορά ποσοστού 2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης παραγωγής ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου (internet), εφόσον ο λήπτης των εν λόγω υπηρεσιών έχει κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα και ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας ή έδρας του παρόχου των υπηρεσιών διαφήμισης και η οποία δεν βαρύνει τις επιχειρήσεις ΜΜΕ που καταβάλλουν αυτή, κατά την περίπτωση β΄ της ίδιας διάταξης.

  Με την ειδική αυτή εισφορά βαρύνεται κάθε διαφημιστική υπηρεσία, παραγωγής ή δημοσίευσης ή προβολής, κάθε προώθηση πωλήσεων και διάθεση διαφημιστικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο), η οποία δεν τιμολογείται από τις επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας της περίπτωσης β΄ της διάταξης αυτής.

  Η διάταξη εφαρμόζεται όταν ο διαφημιζόμενος ή προβαλλόμενος σε Μ.Μ.Ε. ή μέσω διαδικτύου (λήπτης των υπηρεσιών) κατοικεί ή εδρεύει στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως εάν ο πάροχος των υπηρεσιών αυτών είναι ημεδαπό  ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

  Υπόχρεος προς απόδοση της προβλεπόμενης ειδικής εισφοράς είναι ο παραπάνω λήπτης των υπηρεσιών παραγωγής, προβολής και διαφήμισης, ο οποίος θα πρέπει να αποδίδει το ποσοστό 2% από τις δαπάνες προβολής και διαφήμισης στον ΕΔΟΕΑΠ μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία εκδόσεως του σχετικού παραστατικού.

  Δηλαδή κάθε διαφημιζόμενο ή προβαλλόμενο σε Μ.Μ.Ε. ή μέσω διαδικτύου, φυσικό ή νομικό πρόσωπο με κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα, εφόσον η έδρα της επιχείρησης που παρέχει σε αυτό το πρόσωπο την υπηρεσία διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης προϊόντος δεν είναι στην Ελλάδα, και δεν έχει υποχρέωση απόδοσης της εργοδοτικής εισφοράς ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών της, θα πρέπει (το φυσικό ή νομικό αυτό πρόσωπο) να αποδίδει στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.  ποσοστό 2% επί του ποσού της τιμολογημένης δαπάνης διαφήμισης, προβολής ή προώθησης προϊόντος (προ Φ.Π.Α.), μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία εκδόσεως του σχετικού παραστατικού.

  1.-Υποβολή της Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς 2% στο Διαδίκτυο – Προθεσμία υποβολής και καταβολής της ΑΚΕΕΔ

  Η Αναλυτική Κατάσταση Ειδικής Εισφοράς στο Διαδίκτυο (ΑΚΕΕΔ) υποβάλλεται υποχρεωτικά στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., ηλεκτρονικά διαμέσου της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., έως την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα που έπεται της περιόδου που αναφέρεται  και περιλαμβάνει στοιχεία αποκλειστικώς της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται (μήνας). Το αναλογούν ποσό καταβάλλεται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται της περιόδου που αναφέρεται.  Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται πάντοτε η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης της  ΑΚΕΕΔ στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

  2.- Απαραίτητα στοιχεία της Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς 2% στο Διαδίκτυο

  Η ΑΚΕΕΔ,  θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:

  α) Πλήρη στοιχεία και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της υπόχρεης επιχείρησης,

  β) έτος και μήνα στον οποίο αναφέρεται,

  γ) συνολικό ποσό στο πεδίο για τη μηνιαία διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης στο διαδίκτυο (internet) και

  δ) το ποσοστό 2% που θα αντιστοιχεί στην  περίπτωση (γ).

  3.-Κυρώσεις για εκπρόθεσμη, ανακριβή και μη υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς 2% στο Διαδίκτυο

  Στους υπόχρεους που δεν υποβάλουν ΑΚΕΕΔ, την υποβάλουν εκπρόθεσμα ή την υποβάλουν με ανακριβή στοιχεία, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφοράς, όπως προβλέπεται για κάθε περίπτωση από το άρθρο 7 του Ν. 2972/2001, όπως ισχύει.

  4.- Πρόσθετα τέλη ληξιπρόθεσμης Ειδικής Εισφοράς 2% στο Διαδίκτυο

  Ο υπολογισμός των πρόσθετων τελών της κάθε είδους ληξιπρόθεσμης ειδικής εισφοράς ποσοστού 2% στο Διαδίκτυο προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. γίνεται σύμφωνα με την περίπτωση 11 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του Νόμου 4152/2013 (Α΄107), όπως ισχύει.

  5.- Έναρξη διαδικασίας υποβολής και καταβολής της  ΑΚΕΕΔ

  Κάθε υπόχρεος, όπως ανωτέρω προσδιορίστηκε, θα πρέπει έως 30/9/2018 να υποβάλει αναδρομικά, στην ηλεκτρονική εφαρμογή   του ΕΔΟΕΑΠ, τις Αναλυτικές Καταστάσεις Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (ΑΚΕΕΔ) ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα από 16/11/2017 έως και 31/8/2018, ΜΟΝΟ στην περίπτωση που υπήρχε σχετική δαπάνη.

  Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους κωδικούς TAXISNET  που έχει κάθε υπόχρεο Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε. Με την είσοδο στην εφαρμογή εμφανίζεται η Ταυτότητα Πληρωμής Ειδικής Εισφοράς στο Διαδίκτυο (ΤΠΕΕΔ) 2%, η οποία παραμένει αμετάβλητη για κάθε καταβολή. Mε την υποβολή της ΑΚΕΕΔ ΕΔΟΕΑΠ, εμφανίζεται το αποδεικτικό υποβολής στο οποίο αναγράφεται η προαναφερθείσα ΤΠΕΕΔ.

  Η καταβολή του παραπάνω ποσοστού 2% θα πρέπει να γίνει έως 30/9/2018.

  Η συγκεκριμένη ηλεκτρονική εφαρμογή ΑΚΕΕΔ θα αναρτηθεί και στο site του Οργανισμού (www.edoeap.gr).

  Στην παρούσα εγκύκλιο επισυνάπτεται το εγχειρίδιο οδηγιών χρήστη ηλεκτρονικής υποβολής  ΑΚΕΕΔ .

  Παρακαλούμε να ενημερώνεστε καθημερινά από το site του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..

  Για πληροφορίες σε ότι αφορά την υποβολή της ΑΚΕΕΔ. στην εφαρμογή του ΕΔΟΕΑΠ, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 210 7264368 κα Μπαμπαλιούτα, 210 7264396 κα Αντύπα και 210 7264369 κα Λουλέ.»


  Προθεσμίες:

  Σύμφωνα με την εγκύκλιο 11/27.7.2018 του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.:

  • Η Αναλυτική Κατάσταση Ειδικής Εισφοράς στο Διαδίκτυο (ΑΚΕΕΔ) υποβάλλεται υποχρεωτικά στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., ηλεκτρονικά διαμέσου της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., έως την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα που έπεται της περιόδου που αναφέρεται και περιλαμβάνει στοιχεία αποκλειστικώς της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται (μήνας).
  (σ.σ. Βάσει του άρθρου 242 του Αστικού Κώδικα, η καταληκτική ημερομηνία που συμπίπτει με αργία μεταφέρεται για την επόμενη εργάσιμη).
  • Το αναλογούν ποσό καταβάλλεται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται της περιόδου που αναφέρεται.

  Πρόσθετα τέλη ληξιπρόθεσμης καταβολής:

  Σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 4 του άρθ. 6 του α.ν.248/1967 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 24 του ν.4498/2017):

  «β) Ο υπολογισμός των πρόσθετων τελών των κάθε είδους ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. γίνεται σύμφωνα με την περίπτωση 11 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).»

  Στην περίπτωση 11 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄ του άρθ. πρώτου του ν. 4152/2013 ορίζονται:

  «11. Τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη του εδαφίου δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951 (Α' 179), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 21 του ν. 4075/2012 (Α' 89), παύουν να ισχύουν για ασφαλιστικές εισφορές , υπέρ του εκάστοτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης πλην του NAT, από 1.1.2013 και εφεξής, οι οποίες δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως και αντικαθίστανται από ένα ετήσιο επιτόκιο που ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συν ένα περιθώριο 800 μονάδων βάσης (δηλαδή 8%), υπολογισμένο σε ετήσια βάση και με αναδρομική εφαρμογή από 1.1.2013.»


  Σχετικές διατάξεις:
 • Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Φεβρουαρίου

  Νέα από το TAXHEAVEN


  Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Φεβρουαρίου

  Σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 5 του άρθ. 36 του Κ.Φ.Π.Α, ο υποκείμενος στο φόρο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12, καθώς και παραδόσεις αγαθών, οι οποίες απαλλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ίδιου κώδικα, υποχρεούται να υποβάλλει στατιστική δήλωση (Intrastat) για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές που πραγματοποιεί για κάθε μήνα.

  Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων Intrastat, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1098/20.7.2006, ακολουθούν τις ημερομηνίες υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. (σ.σ. τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου, των συναλλαγών, μήνα).

  Η στατιστική δήλωση Intrastat υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ιστοχώρο: http://eurostat.statistics.gr

  Σχετικές διατάξεις:

  -ΠΟΛ.1253/22.7.1993 «Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων ενδοκοινοτικού εμπορίου (σύστημα Intrastat)»

  -ΠΟΛ.1176/27.6.1995 «Υποβολή δηλώσεων Intrastat (Αρ.Πρ. 1073363/3451/0014)»

  -ΠΟΛ.1098/20.7.2006 «Χρόνος υποβολής των εμπρόθεσμων αρχικών ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων» (σ.σ. η απόφαση αυτή παύει να ισχύει όσον αφορά τον χρόνο υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, από την έναρξη ισχύος της απόφασης ΠΟΛ.1127/25.9.2009. Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων Intrastat εξακολουθούν να ισχύουν.)


 • Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

  Νέα από το TAXHEAVEN


  Η επιβαλλόμενη από 1.9.1997, σύμφωνα με την παραγρ. 4 της αριθμ. 27550/Β.1135/1.9.1997 Απόφασης Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εισφορά  στις χορηγήσεις σε συνάλλαγμα από πιστωτικά Ιδρύματα ή Χρηματοδοτικό Ιδρυμα του εξωτερικού, κατά την έννοια του Ν.2076/1992, προς ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα για υποβολή φορολογικής δήλωσης, αποδίδεται με ευθύνη του υποχρέου για απόδοση της εισφοράς δανειοδοτούμενου.

  Η εισφορά αυτή θα αποδίδεται απευθείας από τους δανειοδοτουμένους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Φορολογίας τους την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, με βάση το ύψος των αντίστοιχων δανείων, όπως αυτά εμφανίζονται στα βιβλία τους - μηνιαία ισοζύγια του προηγούμενου μηνός.

  Η απόδοση της προαναφερθείσας εισφοράς διενεργείται σύμφωνα με την παραγρ. 2 του άρθρου 76, Π.Δ.16/1989 (Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ο.Υ.), με την έκδοση αποδεικτικού είσπραξης, επί του σώματος του οποίου θα επισυνάπτεται το σημείωμα που θα προσκομίζεται από τον δανειοδοτούμενο. Στο εν λόγω σημείωμα θα αναγράφονται απαραίτητα το ονοματεπώνυμο του δανειοδοτούμενου, το Α.Φ.Μ., η διεύθυνση της επιχείρησης, το προς καταβολή ποσό, καθώς και το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά, ως και η αιτία καταβολής και θα υπογράφεται από τον καταθέτη - δανειοδοτούμενο.

  Δεν υπόκεινται σε εισφορά:
  α. Τα κοινοπρακτικά και ομολογιακά δάνεια που έχουν συναφθεί και διατεθεί ή πρόκειται να συναφθούν και διατεθούν αρχικά στις διεθνείς αγορές.

  β. Τα χορηγηθέντα ή χορηγούμενα δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή με πόρους από συνολικά δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

  Σχετικές διατάξεις 

  - Νόμος 2703/1999 άρθρο 18
  - ΠΟΛ.1261/19.9.1997

 • Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής - μηδενικής - πιστωτικής) για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, μηνός Φεβρουαρίου

  Νέα από το TAXHEAVEN


  Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής - μηδενικής - πιστωτικής) για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, μηνός Φεβρουαρίου

  Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

  1. Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση.

  2. Ως φορολογική περίοδος ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας για τους υποκείμενους στο φόρο που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και το ελληνικό δημόσιο και το ημερολογιακό τρίμηνο για του υποκείμενους που τηρούν απλογραφικά βιβλία ή δεν είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων.

  3. Οι ανωτέρω προθεσμίες ισχύουν και για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις, για κάθε φορολογική περίοδο κατά τη διάρκεια του ιδρυτικού τους σταδίου.

  4. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που η δήλωση έναρξης, η δήλωση μεταβολής για διακοπή των υπαγομένων σε ΦΠΑ δραστηριοτήτων, η δήλωση οριστικής παύσης εργασιών, ή η δήλωση μεταβολών λόγω λύσης και θέσης σε εκκαθάριση, υποβάλλονται εμπρόθεσμα, μετά την καταληκτική προθεσμία υποβολής της περιοδικής δήλωσης, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων.

  5. Σε περίπτωση θανάτου του λογιστή του υποκειμένου στο φόρο οι ανωτέρω καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής, για τη φορολογική περίοδο εντός της οποίας επήλθε το γεγονός αυτό, μεταφέρονται για 10 ημερολογιακές ημέρες. Οι περιοδικές δηλώσεις στην περίπτωση αυτή θα υποβάλλονται αποκλειστικά στην αρμόδια ΔΟΥ σε έντυπη μορφή. Ο υποκείμενος στο φόρο υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του N. 1599/1986 με την οποία δηλώνει ότι είχε αναθέσει την παρακολούθηση και διαχείριση των φορολογικών του υποχρεώσεων στο θανόντα καθώς και την ημερομηνία του θανάτου αυτού.

  6. Στις διατάξεις του άρθρου αυτού υπάγονται και οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές και οι εγγεγραμμένοι παραλήπτες αγαθών που υπάγονται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ).


  Χρόνος καταβολής του φόρου

  Η υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου φόρου λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης. Στην περίπτωση εμπρόθεσμης περιοδικής δήλωσης που επιλέγεται η καταβολή του φόρου σε δόσεις, το ποσό της πρώτης δόσης καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της δήλωσης και το ποσό της δεύτερης δόσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.

  Η υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου φόρου των έκτακτων περιοδικών δηλώσεων λήγει την καταληκτική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αυτών.

  Αφετηρία για την επιβολή του προστίμου και τον υπολογισμό του πρόσθετου φόρου.

  1. Ως αφετηρία για το χρόνο επιβολής του προστίμου στην περίπτωση της εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής περιοδικής δήλωσης, πιστωτικής ή μηδενικής βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α΄/11.9.1997) για φορολογικές περιόδους που λήγουν έως και 31.12.2013 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 παρ. 19 του Ν. 4174/2013, καθώς και χρεωστικής, πιστωτικής ή μηδενικής για φορολογικές περιόδους από 1.1.2014 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013), όπως ισχύουν, λαμβάνεται η επόμενη ημέρα της καταληκτικής προθεσμίας για την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης.

  2. Ως αφετηρία για τον υπολογισμό του πρόσθετου φόρου στην περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη υποβολής χρεωστικής περιοδικής δήλωσης, για τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή, βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 2523/1997 για φορολογικές περιόδους που λήγουν έως και 31.12.2013 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 παρ. 18 του Ν. 4174/2013, λαμβάνεται η επόμενη ημέρα της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του μήνα της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής της δήλωσης.
  Αφετηρία για την επιβολή του προστίμου και τον υπολογισμό του πρόσθετου φόρου.


  Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις ΦΠΑ-VIES:

  Τελευταία Ενημέρωση: 14/3/2018

  1. Έχω υποβάλει Περιοδική Φ.Π.Α. και η Τράπεζα για την πληρωμή ζητάει Ταυτότητα Πληρωμής. Πού θα βρω την Ταυτότητα Πληρωμής;

  Από την ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. επιλέγοντας Προσωποποιημένη Πληροφόρηση / Στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης / Συγκεντρωτική Εικόνα Ατομικών Ανοικτών Οφειλών εκτός Ρύθμισης / Είδος φόρου: Χρεωστικές Δηλώσεις Φ.Π.Α. μέσω Internet, υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης της Ταυτότητας Οφειλής, επιλέγοντας «Ταυτότητα Οφειλής» στο τέλος της γραμμής που εμφανίζεται η συγκεκριμένη οφειλή. Στη συνέχεια, μπορείτε να εκτυπώσετε το «Σημείωμα για Πληρωμή» και να πληρώσετε μέσω Τραπέζης ή ΕΛΤΑ.

  2. Προσπαθώ να εμφανίσω την περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. που υπέβαλα και εμφανίζεται λευκή σελίδα. Πώς θα μπορέσω να δω τη Δήλωση;

  Για την προβολή των δηλώσεων Φ.Π.Α. απαιτείται η εγκατάσταση του Adobe Reader (www.adobe.com).

  3. Έχω υποβάλει οριστικά την περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. Μπορώ να τη διαγράψω ή να τη μεταβάλλω;

  Μετά την οριστική υποβολή της Δήλωσης δε μπορείτε να τη διαγράψετε. Μπορείτε όμως, μόλις η λανθασμένη Δήλωση γίνει αποδεκτή από το TAXIS, να υποβάλετε μέσω TAXISnet τροποποιητική Δήλωση.
  Προσοχή: Στην περίπτωση που με τη νέα Δήλωση προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο και λήγει η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής, τότε τη Δήλωση μπορείτε να την υποβάλετε εμπρόθεσμα στη Δ.Ο.Υ., μέχρι τη μεθεπόμενη τοπικά εργάσιμη, προσκομίζοντας το αποδεικτικό της λανθασμένης Δήλωσης.

  4. Πώς μπορώ να πληρώσω χρεωστική Δήλωση Φ.Π.Α. που έχω υποβάλει μέσω Ιnternet;

  Μετά την οριστική υποβολή της Δήλωσης, μπορείτε να εμφανίσετε την «Ταυτότητα Οφειλής» με τη διαδικασία που έχει περιγραφεί στην Ερώτηση 1, να εκτυπώσετε το «Σημείωμα για Πληρωμή» και να πληρώσετε μέσω Τραπέζης ή ΕΛΤΑ.

  5. Εταιρεία μη πιστοποιημένη που έχει κάνει διακοπή μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά δηλώσεις;

   Εταιρείες που έχουν κάνει διακοπή εργασιών και δεν είναι πιστοποιημένες στο TAXISnet πριν τη διακοπή, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Θα πρέπει για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις να απευθύνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

  6. Πού μπορώ να απευθυνθώ για ερωτήματα Φ.Π.Α., φορολογικού περιεχομένου;

  Για το θέμα σας θα πρέπει να απευθυνθείτε ή στη Δ.Ο.Υ. σας ή στην υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. για θέματα Φ.Π.Α. : Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.), Σίνα 2-4, 106 72 Αθήνα (τηλ. 210 3647202-5, 210 3644605-8, fax 2103645413).

  7. Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλλω εμπρόθεσμα τη Χρεωστική Δήλωση Φ.Π.Α. και να καταβάλω εμπρόθεσμα το οφειλόμενο ποσό;

  Μπορείτε να την υποβάλετε μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η Δήλωση και μέχρι αυτή την προθεσμία να καταβάλλετε και το οφειλόμενο ποσό. Δείτε περισσότερα στην ΠΟΛ.1108/14.4.2014.

  8. Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλλω εμπρόθεσμα την Πιστωτική – Μηδενική Δήλωση Φ.Π.Α.;

  Η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής είναι ίδια για όλες τις Δηλώσεις Φ.Π.Α., δηλαδή και την Πιστωτική – Μηδενική δήλωση μπορείτε να την υποβάλετε μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση. Δείτε περισσότερα στην ΠΟΛ.1108/14.4.2014.

  9. Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλλω εμπρόθεσμα τον Πίνακα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (VIES);

  Η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής του Πίνακα VIES δεν έχει αλλάξει, δηλαδή παραμένει η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου στην οποία αφορά. Σε περίπτωση αργίας, η προθεσμία αυτή μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα. Δείτε περισσότερα στην ΠΟΛ.1127/25.9.2009 και στην εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 1091531/7453/1653/Δ0014/25.9.2009.

  10. Μπορώ να πληρώσω με δόσεις την περιοδική Φ.Π.Α.;

  ΝΑΙ. Μπορείτε να πληρώσετε τη Δήλωση με δύο ισόποσες δόσεις, με την προϋπόθεση ότι η Δήλωση είναι εμπρόθεσμη, το οφειλόμενο ποσό υπερβαίνει τα 100,00 Ευρώ και έχετε κάνει την επιλογή «ΝΑΙ» στον κωδικό 523.

  11. Υπέβαλα εμπρόθεσμα την περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. με δόσεις. Μέχρι πότε μπορώ να καταβάλλω εμπρόθεσμα το ποσό της 2ης δόσης;

  Το ποσό της δεύτερης δόσης καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή της εμπρόθεσμης Δήλωσης (Ν. 4254/2014).

  12. Μπορώ να πληρώσω τις δόσεις του Φ.Π.Α. μέσω Τραπεζικού Συστήματος;

  ΝΑΙ. Η πληρωμή μπορεί και πρέπει να γίνεται μέσω Τραπέζης ή ΕΛΤΑ (Ν. 4174/2013). Από την ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. επιλέγοντας Προσωποποιημένη Πληροφόρηση / Στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης / Συγκεντρωτική Εικόνα Ατομικών Ανοικτών Οφειλών εκτός Ρύθμισης / Είδος φόρου: Χρεωστικές Δηλώσεις Φ.Π.Α. μέσω Internet, υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης της Ταυτότητας Οφειλής, επιλέγοντας «Ταυτότητα Οφειλής» στο τέλος της γραμμής που εμφανίζεται η συγκεκριμένη οφειλή. Στη συνέχεια μπορείτε να εκτυπώσετε το «Σημείωμα για Πληρωμή» και να πληρώσετε μέσω Τραπέζης ή ΕΛΤΑ.

  13. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό που μπορώ να καταβάλλω για να γίνει αποδεκτή η Δήλωση;

  Η δήλωση με την οριστική υποβολή της, γίνεται αποδεκτή από το TAXIS, ανεξάρτητα αν θα καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό. Το ελάχιστο ποσό των δέκα (10,00) ευρώ καταργήθηκε με το Ν. 4254/2014.
  Προσοχή: Αν θέλετε να καταβάλετε το ποσό με δόσεις, θα πρέπει να επιλέξετε «ΝΑΙ» στον κωδικό 523.

  14. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της Δήλωσης, ώστε να μπορώ να την υποβάλλω με δύο δόσεις;

  Θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εκατό (100,00) Ευρώ. Εάν δεν υπερβαίνει τα εκατό (100,00) Ευρώ τότε καταβάλλεται σε μία δόση, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της Δήλωσης.

  15. Βρίσκομαι μακριά από τη Δ.Ο.Υ. μου, μπορώ να καταβάλλω την οφειλή μου για μία δόση του Φ.Π.Α. σε άλλη πλησιέστερη Δ.Ο.Υ.;

  Η πληρωμή των οφειλών δεν γίνεται πλέον στις Δ.Ο.Υ. Οπότε, όπου κι αν βρίσκεστε, μπορείτε να πληρώσετε, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην Ερώτηση 12.

  16. Έχω υποβάλει περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη ή τροποποιητική) και στην προσπάθειά μου να υποβάλω εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α., δεν εμφανίζεται η ήδη υποβληθείσα περιοδική. Τι πρέπει να κάνω;

  Θα πρέπει να περιμένετε ένα διάστημα 3 εργάσιμων ημερών από την υποβολή ώστε να ενημερωθεί το σύστημα TAXIS με την υποβληθείσα δήλωση. Υπενθυμίζουμε ότι η υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. καταργήθηκε για τις Διαχειριστικές περιόδους που λήγουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 (Ν. 4281/2014).

  17. Έκανα Διακοπή Εργασιών με ημερομηνία διαφορετική από αυτή που έχει η υποβληθείσα Δήλωση Φ.Π.Α. (Περιοδική, Εκκαθαριστική, Πίνακας VIES) και αφορά στην τελευταία περίοδο. Τι πρέπει να κάνω, ώστε να μπορέσω να υποβάλλω μέσω TAXISnet τροποποιητική Περιοδική, αρχική / τροποποιητική Εκκαθαριστική ή διορθωτικό Πίνακα VIES που να αφορά σ’ αυτή την περίοδο;

  Μέσω του Λογαριασμού σας και από την επιλογή των Ερωτημάτων θα στείλετε το παρακάτω αίτημα, προσαρμοσμένο ανάλογα με την περίπτωσή σας (δηλαδή πότε κάνατε διακοπή και τι θέλετε να υποβάλετε):
  «Λόγω διακοπής εργασιών της επιχείρησης, η οποία έγινε στις ……., δεν είναι δυνατόν να υποβάλλω μέσω TAXISnet τροποποιητική Περιοδική, αρχική / τροποποιητική Εκκαθαριστική ή διορθωτικό Πίνακα VIES για την περίοδο …... Παρακαλώ να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες».
  Σημείωση: Στην περίπτωση που οι δηλώσεις υποβάλλονται μέσω Λογιστή, μπορεί το αίτημα να υποβληθεί και μέσω Λογιστή, αναφέροντας τα στοιχεία (Α.Φ.Μ. κ.λπ.) στον οποίον αφορά το εν λόγω αίτημα.

  18. Η επιχείρηση μου έχει τεθεί σε «Εκκαθάριση» με ημερομηνία διαφορετική από αυτή που έχει η υποβληθείσα Δήλωση Φ.Π.Α. (Περιοδική, Εκκαθαριστική, Πίνακας VIES) και αφορά στην τελευταία περίοδο. Τι πρέπει να κάνω, ώστε να μπορέσω να υποβάλλω μέσω TAXISnet τροποποιητική Περιοδική, αρχική / τροποποιητική Εκκαθαριστική ή διορθωτικό Πίνακα VIES που να αφορά σ’ αυτή την περίοδο;

   Μέσω του Λογαριασμού σας και από την επιλογή των Ερωτημάτων θα στείλετε το παρακάτω αίτημα, προσαρμοσμένο ανάλογα με την περίπτωσή σας (δηλαδή πότε τέθηκε σε «Εκκαθάριση» και τι θέλετε να υποβάλετε):
  «Λόγω θέσης σε «Εκκαθάριση» της Επιχείρησης, οποία έγινε στις ……., δεν είναι δυνατόν να υποβάλλω μέσω TAXISnet τροποποιητική Περιοδική, αρχική / τροποποιητική Εκκαθαριστική ή διορθωτικό Πίνακα Vies για την περίοδο …... Παρακαλώ να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες».
  Σημείωση: Στην περίπτωση που οι δηλώσεις υποβάλλονται μέσω Λογιστή, μπορεί το αίτημα να υποβληθεί και μέσω λογιστή, αναφέροντας τα στοιχεία (Α.Φ.Μ. κ.λπ.) στον οποίον αφορά το εν λόγω αίτημα.

  19. Πού μπορώ να βρω οδηγίες συμπλήρωσης των Δηλώσεων Φ.Π.Α. (έντυπο 050 – Φ.Π.Α.);

  Οδηγίες συμπλήρωσης για τις τελευταίες εκδόσεις των εντύπων Φ.Π.Α., δηλαδή έκδοση 2015 και εφεξής, υπάρχουν στις ΠΟΛ.1082/6.4.2015 και ΠΟΛ.1093/23.6.2016.

  20. Ποιους κωδικούς πρέπει να συμπληρώσω, στο έντυπο Φ2, για να δηλώσω το Αίτημα Επιστροφής Φ.Π.Α.;

  Πρέπει το ποσό της επιστροφής να το καταχωρήσετε στον ΚΑ 503 (Αιτούμενο ποσό για επιστροφή) και να επιλέξετε τουλάχιστον μία Αιτία Επιστροφής από τον ΚΑ 507(1-5).

  21. Εάν, εκτός από το Αίτημα Επιστροφής ΦΠΑ, έχω και λανθασμένο ποσό για καταβολή προηγούμενης Δήλωσης τις ίδιας φορολογικής περιόδου, τι πρέπει να καταχωρήσω;

  Θα πρέπει στον ΚΑ 503 να καταχωρήσετε και το ποσό που λανθασμένα βεβαιώθηκε και από τον ΚΑ 507 να επιλέξετε και την Αιτία Νο 6 (μείωση Χρεωστικού Υπολοίπου). Δείτε περισσότερα στην ΠΟΛ.1104/13.5.2015.

  22. Για ποιες φορολογικές περιόδους θα δημιουργείται αυτόματα Αίτηση Επιστροφής;

  Για τις φορολογικές περιόδους από 01-03-2018 και εφεξής και θα αφορά σε Δηλώσεις Αρχικές και στις ΠΡΩΤΕΣ Τροποποιητικές.

  23. Υποβάλλω Τροποποιητική Δήλωση Φ.Π.Α. και θέλω να ανακαλέσω «Αίτημα Επιστροφής Φ.Π.Α.» που είχα κάνει με προηγούμενη Δήλωση, αλλά δεν μπορώ να διορθώσω τον ΚΑ 505.

  Ο ΚΑ 505 είναι πλέον «κλειδωμένος» για φορολογικές περιόδους από 01-03-2018 και εφεξής. Για να ανακαλέσετε το Αίτημα Επιστροφής, θα πρέπει να υποβάλετε Αίτηση Ανάκλησης στη Δ.Ο.Υ. σας. Μετά την καταχώριση της Ανάκλησης, αυτόματα θα διορθωθεί και το ποσό στον ΚΑ 505.


  Σχετικές διατάξεις:

  ΠΟΛ.1107/14.4.2014 «Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ»

  ΠΟΛ.1108/14.04.2014 «Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.»

  ΠΟΛ.1082/6.4.2015 «Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 - Φ2 TAXIS)»

  ΠΟΛ.1104/13.5.2015 «Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή»

  ΠΟΛ.1093/23.6.2016 «Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2016 - Φ2 TAXIS)» • Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

  Νέα από το TAXHEAVEN


  Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 29 Μαρτίου 2019.
  Brexit. Γενικές ερωτοαπαντήσεις για επιχειρήσεις.

  1. Πώς θα εφαρμοστούν οι διαδικασίες εκτελωνισμού προϊόντων (χρόνος, κόστη) και ποια θα είναι τα απαραίτητα έγγραφα ; Ενημέρωση κατά κατηγορία προϊόντων για τα απαραίτητα έγγραφα;

  Από τις 30.3.2019, θα ισχύουν τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής / εξαγωγής για διακινήσεις εμπορευμάτων μεταξύ Η.Β. και Κρατών-Μελών Ε.Ε. Χρόνοι και κόστη δεν μπορούν να προβλεφθούν. Η υποβολή των προβλεπόμενων τελωνειακών παραστατικών (διασαφήσεις) και των υποστηρικτικών τους εγγράφων γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος ICISnet. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τον τελωνισμό των εμπορευμάτων διαφέρουν ανά τελωνειακό καθεστώς και καταγράφονται αναλυτικά στις Εγκυκλίους:

  α) για εισαγωγή ΔΤΔ Α 1019512 ΕΞ 2017/3-2-2017 (ΑΔΑ: 6Ε8ΞΗ-ΟΦΧ),

  β) για εξαγωγή: ΔΤΔ Α 5022456 ΕΞ 2015/23-10-2015 (ΑΔΑ: ΒΜΞΠΗ-ΡΥ0).

  Επιπλέον, για την εισαγωγή ή εξαγωγή ορισμένων κατηγοριών εμπορευμάτων απαιτείται η έκδοση από άλλες, πέραν της Τελωνειακής Υπηρεσίας, Αρχές ειδικών αδειών/ πιστοποιητικών. Σχετικά εγχειρίδια Απαγορεύσεων και Περιορισμών με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά κατά την εξαγωγή εμπορευμάτων και Απαγορεύσεων και Περιορισμών με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων, είναι αναρτημένα στο portal του ICISnet.

  2. Τι θα ισχύσει στην περίπτωση μεταποίησης προϊόντων στο Η.Β.;

  Θα μπορούν να εξάγονται προσωρινά ενωσιακά εμπορεύματα στο Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό τη μεταποίηση και επανεισαγωγή τους στα πλαίσια του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή σύμφωνα με τις ισχύουσες Ενωσιακές διατάξεις.

  Εφόσον ενωσιακά προϊόντα υπαχθούν στο ειδικό καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή (άρ. 259-262 Καν. (ΕΕ) 952/2013), τότε μπορούν να εξάγονται προσωρινά εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης (ήτοι στο Η.Β. μετά την έξοδό του από την Ε.Ε.) για να υποβληθούν σε εργασίες τελειοποίησης, τα δε μεταποιημένα προϊόντα που θα προκύπτουν από τις εργασίες αυτές, δύναται να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας.

  Ως προς τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α., η εισαγωγή των μεταποιημένων αγαθών επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. επί της φορολογητέας αξίας, που διαμορφώνεται με βάση το άρ. 20 παρ. 2 ν. 2859/2000, λαμβάνοντας υπόψη την προστιθέμενη αξία, που έλαβε το αγαθό κατά τη μεταποίησή του. 

  (άρ. 20 παρ. 2 του ν. 2859/2000)

  3. Τι θα ισχύσει με τον φόρο προστιθέμενης αξίας (VAT) και πώς θα υπολογίζεται για τις εταιρείες που είναι ήδη εγεγραμμένες σε καταλόγους στο Η.Β.;

  Για σκοπούς ΦΠΑ, οι παραδόσεις αγαθών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο Η.Β. με τη συνακόλουθη διακίνησή τους, παύουν να αντιμετωπίζονται ως ενδοενωσιακές συναλλαγές μετά την έξοδο του Η.Β. από την Ε.Ε.. Πιο συγκεκριμένα, οι παραδόσεις αγαθών μεταξύ του Η.Β. και της Ελλάδας, υπόκεινται ως εισαγωγές ή εξαγωγές στις διατάξεις του Φ.Π.Α. και ειδικότερα της Οδηγίας  2006/112/ΕΚ της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως έχουν ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο. Τα αγαθά θα εισέρχονται στο φορολογικό (από πλευράς ΦΠΑ) έδαφος της Ε.Ε. ή θα εξέρχονται από αυτό αντίστοιχα, θα τίθενται υπό τελωνειακή επιτήρηση και δύναται να υπόκεινται σε τελωνειακούς ελέγχους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 952/2013 της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα.

  Ένα νομικό πρόσωπο με εγκατάσταση στο Η.Β., προκειμένου να πραγματοποιεί φορολογητέες πράξεις στην Ελλάδα (εισαγωγές, παραδόσεις κ.λπ.), για τις οποίες δεν απαιτείται να έχει μόνιμη εγκατάσταση σε αυτήν οφείλει, μετά την έξοδο του Η.Β. από την Ε.Ε., να αποκτήσει ΑΦΜ στην Ελλάδα μέσω ορισμού στη χώρα μας φορολογικού αντιπροσώπου, ο οποίος θα είναι μεταξύ άλλων υπεύθυνος για την απόδοση του Φ.Π.Α., την τήρηση των δηλωτικών υποχρεώσεων, την υποβολή τελωνειακών παραστατικών κ.λπ. (άρ. 36 ν. 2859/2000, ΠΟΛ. 1125/08-09-2016 Εγκύκλιος Διαταγή)

  4. Ποια θα είναι τα απαραίτητα έγγραφα για την εισαγωγή/εκτελωνισμό και αν θα είναι απαραίτητη η έκδοση τιμολογίου;

  Τα έγγραφα που απαιτούνται για τον τελωνισμό των εμπορευμάτων διαφέρουν ανά τελωνειακό καθεστώς και καταγράφονται αναλυτικά στις Εγκυκλίους:

  α) για εισαγωγή ΔΤΔ Α 1019512 ΕΞ 2017/3-2-2017 (ΑΔΑ: 6Ε8ΞΗ-ΟΦΧ),

  β) για εξαγωγή: ΔΤΔ Α 5022456 ΕΞ 2015/23-10-2015 (ΑΔΑ: ΒΜΞΠΗ-ΡΥ0).

  Επιπλέον, για την εισαγωγή   ορισμένων κατηγοριών εμπορευμάτων απαιτείται η έκδοση από άλλες, πέραν της Τελωνειακής Υπηρεσίας, Αρχές ειδικών αδειών/ πιστοποιητικών. Ενδεικτικά αναφέρεται η ύπαρξη στο portal του ICISnet Εγχειριδίου των απαιτούμενων πιστοποιητικών που σχετίζονται με τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς.

  5. Πώς θα λειτουργήσει η επανεξαγωγή προϊόντων σε χώρα της Ε.Ε. (Ελλάδα, Ιρλανδία), καθώς και αν θα μπορούσε να υπάρξει η επιλογή της διέλευσης από το Η.Β. χωρίς διαδικασία εκτελωνισμού; Θα χρειαστούν κάποια πιστοποιητικά;

  Ως προς τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α της επανεισαγωγής προϊόντων από το Η.Β. προς την Ε.Ε., απαλλάσσεται από το φόρο, η επανεισαγωγή αυτών από το πρόσωπο που τα εξήγαγε, εφόσον βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία ήταν όταν είχαν εξαχθεί κι εφόσον τυγχάνουν εφαρμογής οι κατά τα άρ. 203- 207 Καν. 952/2013 προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό τους ως επανεισαγόμενων.
  (23 παρ. 1 του ν. 2859/2000)

  6. Υπάρχει κάποιο κείμενο με κατευθυντήριες γραμμές;

  Θα εκδοθούν άμεσα οδηγίες από τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & ΕΦΚ.

  7. Τι θα ισχύσει με ειδικές κατηγορίες (π.χ. ιατροτεχνολογικά, εύφλεκτα, πολύτιμα μέταλλα) προϊόντα; Ειδική άδεια;

  Από 30.03.2019 το Η.Β.  θα θεωρείται τρίτη χώρα και θα απαιτούνται διαδικασίες τελωνισμού, όμοιες με αυτές που ισχύουν σήμερα για οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα. Αναφορικά με την απαίτηση ειδικών αδειών / πιστοποιητικών για την εισαγωγή ή εξαγωγή συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων υπενθυμίζεται η ύπαρξη εγχειριδίου Απαγορεύσεων και Περιορισμών με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά κατά την εξαγωγή εμπορευμάτων και εγχειριδίου Απαγορεύσεων και Περιορισμών με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων, τα οποία είναι αναρτημένα στο portal του ICISnet.

  8. Τα προϊόντα που μέχρι τώρα εισάγονταν ελεύθερα μετά το Brexit θα υπαχθούν στη διαδικασία του τελωνείου;

  ΝΑΙ. (βλ. σχετικό αρχείο).

  Σε περίπτωση πώλησης αγαθών μετά την αποχώρηση του Η.Β. (30.03.2019, 00:00h – Ώρα Κεντρικής Ευρώπης), η μεταφορά ή αποστολή των οποίων ξεκινά μετά την ανωτέρω ημερομηνία εξόδου χωρίς συμφωνία αποχώρησης (no-deal Brexit), από πωλητές εγκατεστημένους στο Η.Β. προς την Ελλάδα,  τότε είναι σαφές ότι αυτή η πράξη θα αντιμετωπισθεί από πλευράς Φ.Π.Α. ως εισαγωγή στην Ελλάδα από τρίτη χώρα, καθώς τα αγαθά πλέον θα εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε.

  Στην περίπτωση δεν θα τηρούνται οι δηλωτικές υποχρεώσεις που αφορούν στις ενδοενωσιακές συναλλαγές (ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, Intrastat κ.λπ.) αλλά θα υποβάλλεται τελωνειακό παραστατικό και θα αποδίδεται ο Φ.Π.Α. για τυχόν άλλες επιβαρύνσεις.

  Σημειώνεται, τέλος, ότι η εισαγωγή αποτελεί πράξη αντικειμενικά φορολογητέα, φορολογείται δηλαδή ανεξαρτήτως της ιδιότητας του εισαγωγέα, χωρίς να εξετάζεται αν ο εισαγωγέας είναι υποκείμενος στο φόρο ή όχι, ή αν αυτός ενεργεί κατά την εισαγωγή μέσα στα πλαίσια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του.

  (άρ. 2, 10, 17, 60 ν. 2859/2000)

  9. Θα υπάρξει έκδοση πληροφοριακών εντύπων σχετικά με εξαγωγές προς τρίτες χώρες;

  ΝΑΙ, με τη μορφή εγκυκλίου με οδηγίες για το σενάριο BREXIT - no deal. Σχετικά με τις εξαγωγές προϊόντων προς τρίτες χώρες και την συμπλήρωση της θέσης 44-1 με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που αφορούν στις διατάξεις Απαγορεύσεων και Περιορισμών, υπάρχει κατάλογος αναρτημένος στο portal του ICISnet.

  Περαιτέρω η Τελωνειακή Υπηρεσία συνεργάζεται με τις Αρμόδιες κάθε φορά Αρχές και φροντίζει για την τήρηση της νομοθεσίας.    Σε περίπτωση πώλησης αγαθών, από Έλληνες πωλητές προς το Η.Β., που λαμβάνει χώρα μετά την αποχώρηση του Η.Β. (30.03.2019, 00:00h – Ώρα Κεντρικής Ευρώπης), η μεταφορά  ή αποστολή των οποίων ξεκινά από την Ελλάδα μετά την ανωτέρω ημερομηνία εξόδου, τότε η πράξη αυτή θα αντιμετωπισθεί από πλευράς Φ.Π.Α. ως εξαγωγή  προς τρίτη χώρα απαλλασσόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 24 ν. 2859/2000 και συνεπώς πρέπει να τηρηθούν σχετικές τελωνειακές διατυπώσεις στην αρμόδια τελωνειακή αρχή. Η τήρηση των διατυπώσεων εξαγωγής είναι υποχρεωτική.

  Οι παραδόσεις (πωλήσεις) αγαθών που εξάγονται από την Ελλάδα από τον πωλητή ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του πωλητή απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., με τον όρο ότι ο πωλητής υποβάλλει ηλεκτρονικά διασάφηση εξαγωγής στην αρμόδια τελωνειακή αρχή κατά τα προβλεπόμενα στην τελωνειακή νομοθεσία και ότι διαθέτει:

  Α) τιμολόγιο πώλησης, το οποίο δηλώνεται επί της διασάφησης εξαγωγής,

  Β) αποδεικτικό εξόδου των αγαθών από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε, όπως προκύπτει από το ηλεκτρονικό μήνυμα ΙΕ 599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης εξαγωγής» – «Export Notification» από το Icisnet ή οποιοδήποτε αποδεικτικό εξόδου (“export notification”) εκδίδεται από τελωνειακή αρχή άλλου κράτους μέλους

  Γ) τραπεζικό μέσο πληρωμής, από το οποίο προκύπτει η καταβολή του αντιτίμου της αξίας του τιμολογίου πώλησης.

  (άρ. 24 ν. 2859/2000 , ΠΟΛ. 1203/2016 απόφαση ΓΓΔΕ)

  10. Θα ισχύσει το καθεστώς ΕΖΕΣ για τα φρούτα;

  Δεν γνωρίζουμε ακόμη εάν θα ισχύσει προτιμησιακό καθεστώς μεταξύ ΕΕ και ΗΒ (προτιμησιακή συμφωνία ή τελωνειακή ένωση κ.λ.π.)

  11. Κόστη για εισαγωγές από το Η.Β. στην ΕΕ (π.χ. αυτοκίνητα);

  Σε περίπτωση μη συμφωνίας, θα εφαρμόζονται οι δασμοί του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (καν. 2658/87, όπως ισχύει) για τα εμπορεύματα που εισάγονται από το Η.Β.

  12. Από ποια ημερομηνία θα θεωρείται το ΗΒ Τρίτη χώρα και από πότε θα απαιτείται έκδοση διασάφησης κατά την εισαγωγή/εξαγωγή; Τι θα ισχύσει, αν ένα πλοίο φτάνει στο ΗΒ μετά από την ημερομηνία όριο, αλλά αναχωρεί πριν την ημερομηνία όριο;

  30/3/2019. Στις υπό έκδοση οδηγίες της ΑΑΔΕ - Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & ΕΦΚ θα καλυφθούν όλα τα ενδεχόμενα σενάρια κινήσεων που έχουν ξεκινήσει πριν την ημερομηνία αποχώρησης και αναμένεται να ολοκληρωθούν μετά την ημερομηνία αποχώρησης.

  13. Θα χρειάζονται τα εμπορεύματα εκτελωνισμό; Ενδεχόμενες χρονικές καθυστερήσεις και επιπλέον έξοδα εκτελωνισμού;

  ΝΑΙ. Σε περίπτωση μη συμφωνίας, θα εφαρμόζονται οι δασμοί του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (καν. 2658/87, όπως ισχύει) για τα εμπορεύματα που εισάγονται από το Η.Β.  Σε περίπτωση πώλησης αγαθών μετά την αποχώρηση του Η.Β. (30.03.2019, 00:00h -Ώρα Κεντρικής Ευρώπης), η μεταφορά ή αποστολή των οποίων ξεκινά μετά την ανωτέρω ημερομηνία εξόδου χωρίς συμφωνία αποχώρησης (no-deal Brexit), από πωλητές εγκατεστημένους στο Η.Β. προς την Ελλάδα,  τότε είναι σαφές ότι αυτή η πράξη θα αντιμετωπισθεί από πλευράς Φ.Π.Α. ως εισαγωγή στην Ελλάδα από τρίτη χώρα, καθώς τα αγαθά πλέον θα εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε.

  Στην περίπτωση δεν θα τηρούνται οι δηλωτικές υποχρεώσεις που αφορούν στις ενδοενωσιακές συναλλαγές (ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, Intrastat κ.λπ.) αλλά θα υποβάλλεται τελωνειακό παραστατικό και θα αποδίδεται ο Φ.Π.Α. για τυχόν άλλες επιβαρύνσεις.

  Σημειώνεται, ότι η εισαγωγή αποτελεί πράξη αντικειμενικά φορολογητέα, φορολογείται δηλαδή ανεξαρτήτως της ιδιότητας του εισαγωγέα, χωρίς να εξετάζεται αν ο εισαγωγέας είναι υποκείμενος στο φόρο ή όχι, ή αν αυτός ενεργεί κατά την εισα¬γωγή μέσα στα πλαίσια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του.

  (άρ. 2, 10, 17, 60 ν. 2859/2000)

  Χρονικές καθυστερήσεις δεν μπορούν να προβλεφθούν. Όσον αφορά στα κόστη εκτελωνισμού, πέραν των αναλογουσών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, τα λοιπά κόστη δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Τελωνειακής υπηρεσίας.

  14. Αν ναι, θα υπάρχουν δασμοί ή μόνο ΦΠΑ εισαγωγής; Τι θα ισχύσει για προπληρωμή ΦΠΑ στο Τελωνείο για είδη που δεν έχουν καμία επιβάρυνση με το σημερινό καθεστώς;

  Σε περίπτωση μη συμφωνίας, θα εφαρμόζονται οι δασμοί του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (καν. 2658/87, όπως ισχύει) για τα εμπορεύματα που εισάγονται από το Η.Β. Σε περίπτωση πώλησης αγαθών μετά την αποχώρηση του Η.Β. (30.03.2019, 00:00h -Ώρα Κεντρικής Ευρώπης), η μεταφορά ή αποστολή των οποίων ξεκινά μετά την ανωτέρω ημερομηνία εξόδου χωρίς συμφωνία αποχώρησης (no-deal Brexit), από πωλητές εγκατεστημένους στο Η.Β. προς την Ελλάδα,  τότε είναι σαφές ότι αυτή η πράξη θα αντιμετωπισθεί από πλευράς Φ.Π.Α. ως εισαγωγή στην Ελλάδα από τρίτη χώρα, καθώς τα αγαθά πλέον θα εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε.. Στην περίπτωση δεν θα τηρούνται οι δηλωτικές υποχρεώσεις που αφορούν στις ενδοενωσιακές συναλλαγές (ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, Intrastat κ.λπ.) αλλά θα υποβάλλεται τελωνειακό παραστατικό και θα αποδίδεται ο Φ.Π.Α. για τυχόν άλλες επιβαρύνσεις.

  Σημειώνεται, τέλος, ότι η εισαγωγή αποτελεί πράξη αντικειμενικά φορολογητέα, φορολογείται δηλαδή ανεξαρτήτως της ιδιότητας του εισαγωγέα, χωρίς να εξετάζεται αν ο εισαγωγέας είναι υποκείμενος στο φόρο ή όχι, ή αν αυτός ενεργεί κατά την εισαγωγή μέσα στα πλαίσια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του.

  (άρ. 2, 10, 17, 60 ν. 2859/2000)

  15. Αν θα υπάρχουν δασμοί, θα είναι ανάλογα με το είδος του εμπορεύματος ή ο δασμός θα είναι ένας (flat rate) για όλα;

  Σε περίπτωση μη συμφωνίας, θα εφαρμόζονται οι δασμοί του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (καν. 2658/87, όπως ισχύει) για τα εμπορεύματα που εισάγονται από το Η.Β. Οι δασμοί του Κοινού Δασμολογίου διαφέρουν σε ύψος και τρόπο υπολογισμού ανάλογα με το είδος του προϊόντος.

  16. Προ της εισαγωγής θα χρειάζεται να εκδοθεί άδεια εισαγωγής, ειδικά για επικίνδυνα εμπορεύματα όπως πεπιεσμένα ή εύφλεκτα αέρια, κλπ.;

  Από 30/03/2019 το Η.Β. θα θεωρείται Τρίτη χώρα και θα ισχύει ότι ισχύει για τις λοιπές τρίτες χώρες. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει απαίτηση  άδειας/ πιστοποιητικού εισαγωγής για κάποιες κατηγορίες προϊόντων. Ενδεικτικά αναφέρεται η ύπαρξη στο portal του ICISnet Εγχειριδίου των απαιτούμενων πιστοποιητικών που σχετίζονται με τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στις εκάστοτε αρμόδιες Αρχές.

  17. Απαραίτητα έγγραφα που χρειάζονται για τις εισαγωγές τυροκομικών από την Αγγλία εφόσον αλλάζει το καθεστώς;

  Η Τελωνειακή Υπηρεσία συμμορφώνεται με τη νομοθεσία των αρμόδιων για τη θέσπιση ή την παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας Αρχών. Εν προκειμένω, αρμόδια Αρχή είναι το ΥπΑΑΤ και αυτό καθορίζει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις εισαγωγής προϊόντων αρμοδιότητάς του.

  18. Κατά πόσο θα ισχύουν οι πιστοποιήσεις (ISO, CE κλπ) από κοινοποιημένους οργανισμούς πιστοποίησης του Ην. Βασιλείου;

  Οι πιστοποιήσεις εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων Υπουργείων / φορέων (Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, ΕΛΟΤ). Η Τελωνειακή Υπηρεσία συμμορφώνεται με τη νομοθεσία των αρμόδιων για τη θέσπιση ή την παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας Αρχών.

  19. Αν εφαρμοστούν οι γενικοί κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για τις εμπορευματικές συναλλαγές, τι είδους επιπλέον έγγραφα θα χρειάζονται πλέον για τις εξαγωγές Φέτας – Ελληνικών τυροκομικών και Ελληνικού Γιαουρτιού στο ΗΒ;

  Η Τελωνειακή Υπηρεσία συμμορφώνεται με τη νομοθεσία των αρμόδιων για τη θέσπιση και την παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας Αρχών. Εν προκειμένω, αρμόδια Αρχή στην οποία μπορείτε να απευθυνθείτε είναι το ΥπΑΑΤ.

  20. Τι θα ισχύσει ως προς τα φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά μετά το Brexit;

  Αναφορικά με την απαίτηση φυτοϋγειονομικών  πιστοποιητικών  κατά την εξαγωγή αγροτικών ή νωπών οπωροκηπευτικών  προϊόντων θα ισχύσουν όσα ισχύουν και για τις άλλες τρίτες χώρες. Εν τούτοις αρμόδια Αρχή είναι το ΥπΑΑΤ και ο ρόλος της Τελωνειακής Υπηρεσίας έγκειται στη συνεργασία με αυτήν για την τήρηση της νομοθεσίας.

  21. Σε περίπτωση πώλησης υπηρεσιών (φασόν) και άυλων υπηρεσιών προς την Μ. Βρετανία: 1) Θα χρεώνονται δασμοί – ΦΠΑ και άλλα έξοδα εισερχομένων προς επεξεργασία προϊόντων; 2) Κατά την επιστροφή των επεξεργασμένων προϊόντων προς τη Μ. Βρετανία η παροχή υπηρεσίας θα υπόκειται σε ΦΠΑ Ελλάδος ή Θα είναι πληρωτέος από τον εισαγωγέα Μ. Βρετανία στο τελωνείο του; 3) Με τις άυλες υπηρεσίες τι θα γίνει;

  Το Κοινό Δασμολόγιο δεν εφαρμόζεται όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών από και προς τρίτες χώρες, αλλά μόνο στη διακίνηση εμπορευμάτων. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρ. 10 και 17 ν. 2859/2000 προκύπτει ότι εφόσον εμπορεύματα εισέρχονται από Τρίτη χώρα στη χώρα μας προκειμένου να τεθούν σε καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης (ή τελειοποίησης προς επανεξαγωγή)  δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή. Επιπλέον για τις παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται εντός του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (από υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα), προβλέπεται απαλλαγή από Φ.Π.Α. με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων, που έχουν ορισθεί με την αρ. ΠΟΛ. 1020/2015 Απόφαση ΓΓΔΕ.

  (άρ. 25 παρ. 1 ν. 2859/2000, ΠΟΛ. 1020/2015 Απόφαση ΓΓΔΕ)  Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπ. Εξωτερικών σχετικά με θέματα που αφορούν το Brexit, παρέχονται επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες.

  Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Κανονικός πίνακας"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}


  Οδηγίες για ομοιόμορφη εφαρμογή, λόγω της αποχώρησης από 30.3.2019 του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο, δόθηκαν με το με αρ. ΔΤΔ Α 1032041 ΕΞ 2019 25.02.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών, της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε., στο οποίο αναφέρονται:

  Τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 29 Μαρτίου 2019 το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ), σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, θα αποχωρήσει από την ΕΕ χωρίς μεταβατική περίοδο, και κατά συνέπεια από την ημερομηνία αυτή θα αποτελεί πλέον τρίτη χώρα και η νομοθεσία της ΕΕ θα παύσει να ισχύει και να εφαρμόζεται σε αυτό.

  Σκοπός της παρούσας είναι η παροχή οδηγιών προς ενημέρωση και ομοιόμορφη εφαρμογή από όλες τις Τελωνειακές Αρχές και τους οικονομικούς φορείς, για την περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 30.03.2019 χωρίς συμφωνία αποχώρησης και επομένως χωρίς μεταβατική περίοδο.

  Στην εν λόγω περίπτωση άτακτης αποχώρησης το ΗΒ της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, των νήσων της Μάγχης και της νήσου του Μαν, αποχωρεί από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση με τις ακόλουθες άμεσες συνέπειες:

  - το ΗΒ γίνεται «τρίτη χώρα» για τα κράτη μέλη της ΕΕ των 27 (εφεξής ΕΕ27),
  - το σύνολο του πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου της Ένωσης παύει να εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο,
  - δεν υφίσταται πλέον η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των κρατών μελών της ΕΕ27,
  - απαιτούνται τελωνειακές διατυπώσεις για τη διακίνηση των εμπορευμάτων μεταξύ των δύο μερών.
  - Το ΗΒ δεν θα έχει πρόσβαση στα τελωνειακά συστήματα πληροφορικής της ΕΕ27, πλην της πρόσβασης στο NCTS ως χώρα της κοινής διαμετακόμισης1.

  Κατά συνέπεια, από την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία και μετά, η διακίνηση των εμπορευμάτων από τη χώρα μας και τα άλλα Κ-Μ προς το Ηνωμένο Βασίλειο και το αντίθετο, θα αντιμετωπίζεται διαδικαστικά με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνεται η διακίνηση εμπορευμάτων από και προς τρίτες χώρες, γεγονός που συνεπάγεται την υποχρεωτική πλέον τήρηση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων για εμπορεύματα με προορισμό ή προέλευση το Ηνωμένο Βασίλειο.

  ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

  1. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (EORI)


  Όλοι οι οικονομικοί φορείς που πραγματοποιούν διακινήσεις εμπορευμάτων από και προς το ΗΒ και είναι εγκατεστημένοι στη χώρα μας, μετά την ημερομηνία αποχώρησης του ΗΒ, οφείλουν να έχουν αριθμό EORI.

  Ο αριθμός EORI είναι ένας μοναδικός αριθμός που χορηγείται από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές των Κρατών Μελών στους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους εμπλέκονται σε συναλλαγές που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία. Από την στιγμή που χορηγείται ο αριθμός EORI σε έναν οικονομικό φορέα, ο συγκεκριμένος αυτός αριθμός θα χρησιμοποιείται από τον φορέα σε όλες τις συναλλαγές του με τις Τελωνειακές Αρχές όλων των Κρατών Μελών της Ε.Ε., ως μοναδικός αριθμός αναγνώρισης.

  Ειδικότερα,

  1.1 Μετά την αποχώρηση του ΗΒ τα πρόσωπα τα οποία είναι εγκατεστημένα σε ΚΜ της ΕΕ27 και τα οποία έχουν συναλλαγές με το ΗΒ, εφόσον δεν διαθέτουν ήδη αριθμό EORI, δεδομένου ότι στο εξής θα τηρούν τελωνειακές διατυπώσεις με το ΗΒ, θα πρέπει να καταχωριστούν και να αποκτήσουν αριθμό EORI στο κράτος μέλος εγκατάστασής τους.

  Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αιτηθούν την απόκτηση αριθμού EORI υποβάλλοντας τα απαιτούμενα στοιχεία πριν από την καταληκτική ημερομηνία αποχώρησης.

  1.2 Τα εγκατεστημένα στο ΗΒ πρόσωπα που δεν διαθέτουν αριθμό EORI και τα οποία από την ημερομηνία αποχώρησης συμπεριλαμβάνονται στις περιπτώσεις του άρθρου 5 του Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού 2015/2446 οφείλουν βάσει του άρθρου 9 παρ.2 του Ενωσιακού Κώδικα να καταχωριστούν στις Τελωνειακές Αρχές Κράτους μέλους που είναι υπεύθυνες για τον τόπο όπου καταθέτουν για πρώτη φορά διασάφηση ή αίτηση απόφασης.

  1.3 Οι οικονομικοί φορείς και τα άλλα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των εγκατεστημένων σε τρίτες χώρες προσώπων, που έχουν ήδη καταχωριστεί και έχουν λάβει αριθμό EORI στο ΗΒ, δεδομένου ότι ο αριθμός αυτός θα είναι άκυρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την ημερομηνία αποχώρησης του ΗΒ (οι Τελωνειακές Αρχές του ΗΒ θα αποσυνδεθούν από το σύστημα EOS-EORI) θα πρέπει εφόσον από την ημερομηνία αποχώρησης συμπεριλαμβάνονται στις περιπτώσεις του άρθρου 5 του Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού 2015/2446 να καταχωριστούν βάσει του άρθρου 9 παρ.2 του Ενωσιακού Κώδικα στις Τελωνειακές Αρχές κράτους μέλους που είναι υπεύθυνες για τον τόπο όπου καταθέτουν για πρώτη φορά διασάφηση ή αίτηση απόφασης.

  Για λόγους διευκόλυνσής τους τα πρόσωπα των ανωτέρω σημείων 1.2 και 1.3 μπορούν πριν από την καταληκτική ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου να αιτηθούν την απόκτηση αριθμού EORI στο κράτος μέλος στο οποίο πρόκειται να καταθέσουν για πρώτη φορά διασάφηση ή αίτηση απόφασης μετά την αποχώρηση, υποβάλλοντας τα απαιτούμενα στοιχεία.

  Οι Τελωνειακές Αρχές των κρατών μελών θα κάνουν αποδεκτές τις ανωτέρω αιτήσεις και θα αποδίδουν αριθμό EORI με έναρξη ισχύος από την ημερομηνία αποχώρησης ή μεταγενέστερα, σύμφωνα με την αίτηση των εμπλεκόμενων προσώπων.

  Το ΗΒ θα αποσυνδεθεί από την ημερομηνία αποχώρησης από το Σύστημα EOS-EORI.

  Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την έκδοση αριθμού EORI από τις Τελωνειακές Αρχές παρέχονται στην ιστοσελίδα της Τελωνειακής Υπηρεσίας https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet μέσω της διαδρομής: Οικονομικοί φορείς-EORI-Πιστοποίηση Χρηστών.

  2. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  2.1 ΑΔΕΙΕΣ


  Ο αντίκτυπος που θα έχει η αποχώρηση του ΗΒ στις εκδοθείσες άδειες εξαρτάται από το είδος της άδειας, την εκδούσα Τελωνειακή Αρχή, τον κάτοχο της άδειας και τη γεωγραφική κάλυψη της άδειας.

  > Άδειες που έχουν εκδοθεί από Τελωνειακές Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου.

  Κατά κανόνα, οποιαδήποτε άδεια έχει εκδοθεί από τις Τελωνειακές Αρχές του ΗΒ παύει να ισχύει στην ΕΕ27 από την ημερομηνία αποχώρησής του.

  > Άδειες που έχουν εκδοθεί από Τελωνειακές Αρχές Κρατών μελών της ΕΕ27.

  Οι άδειες που έχουν εκδοθεί από Τελωνειακές Αρχές Κρατών μελών της ΕΕ27 παραμένουν σε ισχύ και μετά την αποχώρηση του ΗΒ, όμως οφείλουν να επαναξιολογηθούν από τις Τελωνειακές Αρχές, είτε οίκοθεν με δική τους πρωτοβουλία, είτε κατόπιν αιτήματος τροποποίησης των οικονομικών φορέων. Η τροποποίηση είναι απαραίτητη για λόγους γεωγραφικής ισχύος της άδειας ή όταν στοιχεία της σχετίζονται με το ΗΒ. Πιο συγκεκριμένα, οι άδειες που έχουν χορηγηθεί σε οικονομικούς φορείς με EORI Κρατών μελών της ΕΕ27 οι οποίες μέχρι την ημερομηνία αποχώρησής του ισχύουν και στο ΗΒ, θα πρέπει να τροποποιηθούν λόγω της αποχώρησης και της αλλαγής που αυτή επιφέρει στη γεωγραφική ισχύ τους π.χ. στην άδεια χρήσης ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς ως διασάφησης διαμετακόμισης, τα δρομολόγια που αφορούν αερολιμένες ή/και λιμένες του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να διαγραφούν.

  Ωστόσο, οι άδειες που έχουν χορηγηθεί σε οικονομικούς φορείς με EORI του Ηνωμένου Βασιλείου παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία αποχώρησής του.

  Οι άδειες για χρήση συνολικής εγγύησης όπου ο εγγυητής είναι εγκατεστημένος στο ΗΒ θα τίθενται σε αναστολή μέχρι ο οικονομικός φορέας να τον αντικαταστήσει με εγγυητή εγκατεστημένο στην ΕΕ27.

  Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι προβλεπόμενης στον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα άδειας και οι οποίοι οφείλουν ή επιθυμούν να γίνουν κάτοχοι μιας ή περισσοτέρων από αυτές από την ημερομηνία αποχώρησης του ΗΒ θα πρέπει να αιτηθούν την έκδοσή της /τους στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή της ΕΕ27.

  Το ίδιο ισχύει και για τους οικονομικούς φορείς που είναι κάτοχοι άδειας εκδοθείσας από τις Τελωνειακές Αρχές του ΗΒ, οι οποίοι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, επιθυμούν να παραμείνουν κάτοχοι τέτοιου είδους άδειας από την ημερομηνία αποχώρησης του ΗΒ και μετά, όταν θα παύσει η ισχύς της άδειας που κατέχουν.

  Οι σχετικές αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν εκ των προτέρων για λόγους διευκόλυνσης της διαδικασίας έκδοσης των αδειών, σε κάθε περίπτωση όμως οι αποφάσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία αποχώρησης και μετά.

  Οι οικονομικοί φορείς που:
  Α) είναι κάτοχοι αριθμού EORI HB ή
  Β) είναι εγκατεστημένοι στο ΗΒ και δεν διαθέτουν αριθμό EORI και οι οποίοι έχουν αιτηθεί εκ των προτέρων και έχουν ήδη αποκτήσει EORI K-M της ΕΕ27, σε περίπτωση που επιθυμούν, για λόγους έγκαιρης προετοιμασίας τους, να υποβάλλουν αίτηση για έκδοση άδειας πριν από την ημερομηνία αποχώρησης του ΗΒ, θα υποβάλλουν τις εν λόγω αιτήσεις εκτός συστήματος CDS (χειρόγραφα - εφεδρική διαδικασία), δεδομένου ότι οι νέοι αριθμοί EORI δεν θα είναι έγκυροι πριν από την ημερομηνία αποχώρησης και κατά συνέπεια δεν θα μπορούν μέχρι τότε να χρησιμοποιηθούν και να επικυρωθούν στο σύστημα CDS.

  Από την ημερομηνία αποχώρησης και μετά, όταν οι νέοι αριθμοί EORI Κ-Μ της ΕΕ27 θα είναι πλέον έγκυροι, θα πρέπει οι εκδοθείσες άδειες να καταχωρηθούν στο σύστημα.

  3. ΕΙΣΟΔΟΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

  3.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (ENS)


  Η υποβολή Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου (Entry Summary Declaration - ENS) για όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης απαιτείται από την ενωσιακή νομοθεσία. Ειδικότερα, η Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου υποβάλλεται στο πρώτο σημείο εισόδου, πριν την άφιξη των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

  Αναλυτικές πληροφορίες για τους οικονομικούς φορείς παρέχονται στην αριθμ. ΔΤΔ Α 1067247 ΕΞ 2016/26.4.2016 «Οδηγίες για την είσοδο εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και την υποβολή Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου (ENS) για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας, εν όψει της θέσης σε πλήρη εφαρμογή του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα».

  Σε ότι αφορά το θέμα της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

  > Από την ημερομηνία αποχώρησης, τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο Τελωνειακό έδαφος της Ένωσης αποστελλόμενα από το ΗΒ οφείλουν να καλύπτονται από Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου, η οποία θα υποβάλλεται στο πρώτο Τελωνείο Εισόδου στην ΕΕ27, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 105 του Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού 2015/2446, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η υποχρέωση ισχύει και για εμπορεύματα που διακινούνται μεταξύ δύο τμημάτων του Τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, μέσω του ΗΒ. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να γίνει χρήση διασάφησης διαμετακόμισης με τα πρόσθετα στοιχεία ασφάλειας και προστασίας, η οποία θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου και θα πρέπει να υποβάλλεται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, π.χ. όταν γίνεται χρήση Κοινής Διαμετακόμισης.

  > Ειδική περίπτωση αποτελούν τα εμπορεύματα που θα εξέλθουν από το Ηνωμένο Βασίλειο δια της αεροπορικής ή θαλάσσιας οδού με απευθείας προορισμό κράτος μέλος της ΕΕ27 πριν την ημερομηνία αποχώρησης και των οποίων η άφιξη στο κράτος μέλος θα πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία αποχώρησης και μετά. Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα απαιτείται η υποβολή Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου.

  > Σε περίπτωση που πριν την ημερομηνία αποχώρησης είχε υποβληθεί Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου σε Τελωνείο Πρώτης Εισόδου του ΗΒ, η διασάφηση αυτή, από την ημερομηνία αποχώρησής του δεν θα ισχύει για τα τυχόν δηλωθέντα επόμενα Τελωνεία Εισόδου στην ΕΕ27. Για τον λόγο αυτό ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλλει νέα Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου στο Τελωνείο Πρώτης Εισόδου μετά το ΗΒ, η οποία θα καλύπτει όλα τα εμπορεύματα που πρόκειται να εισέλθουν στην Ένωση.

  > Σε περίπτωση που πριν την ημερομηνία αποχώρησης του ΗΒ είχε υποβληθεί Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου σε Τελωνείο Πρώτης Εισόδου Κράτους μέλους της ΕΕ27, στην οποία είχαν δηλωθεί Τελωνεία Επόμενης Εισόδου στο ΗΒ και ακολούθως σε ένα ή περισσότερα Κράτη μέλη της ΕΕ27, όταν η άφιξη του μεταφορικού μέσου στο πρώτο Τελωνείο στην ΕΕ27 μετά το ΗΒ γίνει από την ημερομηνία αποχώρησης και μετά, θα πρέπει να υποβληθεί νέα Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου για όλα τα μεταφερόμενα εμπορεύματα.

  > Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις εκτροπής. Για τα εμπορεύματα που καλύπτονται από Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου, η οποία είχε υποβληθεί πριν την ημερομηνία αποχώρησης σε Τελωνείο πρώτης Εισόδου στο ΗΒ και τα οποία, κατόπιν εκτροπής, αφικνούνται, από την ημερομηνία αποχώρησης και μετά, σε Τελωνείο πραγματικής Πρώτης Εισόδου Κράτους μέλους της ΕΕ27, θα πρέπει να υποβληθεί νέα Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου. Η προηγούμενη Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου θα διαγραφεί από το Σύστημα μετά την παρέλευση 200 ημερών από την υποβολή της και θα θεωρείται ως μη υποβληθείσα.

  3.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  > Εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27 από το Ηνωμένο Βασίλειο υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση και μπορεί να υποβάλλονται σε τελωνειακούς ελέγχους, σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα. Τούτο συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, ότι εφαρμόζονται τελωνειακές διατυπώσεις, πρέπει να υποβάλλονται διασαφήσεις και οι Τελωνειακές Αρχές δύνανται να ζητήσουν εγγυήσεις για ενδεχόμενη ή υφιστάμενη τελωνειακή οφειλή.

  > Εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27 από το Ηνωμένο Βασίλειο υπάγονται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο. Τούτο συνεπάγεται την επιβολή των σχετικών δασμών.

  > Ορισμένα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ27 από το Ηνωμένο Βασίλειο υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, ή προστασίας των εθνικών θησαυρών.

  > Οι διασαφήσεις εισαγωγής υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος ICISnet και οι οικονομικοί φορείς που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας της Τελωνειακής Υπηρεσίας (https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet), καθώς και από την Εγκύκλιο οδηγιών Δ19Α 5041357 ΕΞ2013/28-11-2013 «Οδηγίες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της τελωνειακής διασάφησης και λοιπών τελωνειακών παραστατικών στα πλαίσια λειτουργίας του υποσυστήματος Εισαγωγών του ICISnet» (ΑΔΑ: ΒΛ12Η-ΑΝΝ).

  3.3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

  Ταχυδρομικά αντικείμενα που αποστέλλονται στη χώρα μας από το Η.Β. (αγορές μέσω διαδικτύου, αποστολές από ιδιώτη σε ιδιώτη κλπ) είτε μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΕΛ.ΤΑ. ΑΕ) είτε μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς, επίσης υπόκεινται σε τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής και επιβαρύνονται με τους αναλογούντες δασμούς και φόρους:

  > Στην περίπτωση παραλαβής μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς, η τελωνειακή διασάφηση υποβάλλεται είτε από τον ίδιο τον παραλήπτη είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ορίσει ως αντιπρόσωπό του (συνηθέστερα από την εταιρεία ταχυμεταφορών ή από επαγγελματία εκτελωνιστή), κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης. Αναλυτικές οδηγίες δόθηκαν με την αριθ. ΔΤΔ Α 1019133 ΕΞ 2018/1-2-2018 (ΑΔΑ: 6Γ9Β46ΜΠ3Ζ-ΟΗΣ) εγκύκλιο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Εφαρμογή της προφορικής διασάφησης στη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία/ εξαγωγή σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (UCC) - Χρήση του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής», στην οποία επισυνάπτεται εύχρηστος οδηγός για την εισαγωγή εμπορευμάτων μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς (courier).

  > Στην περίπτωση παραλαβής μέσω ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., υποβάλλεται διασάφηση για λογαριασμό του παραλήπτη και ειδοποιείται ο παραλήπτης για το ποσόν της οφειλής. Αναλυτικές οδηγίες δόθηκαν με την αριθ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1094213 ΕΞ 2017/21.6.2017 (ΑΔΑ: Ψ96ΚΗ-ΜΡΔ) εγκύκλιο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Σχετικοί πληροφοριακοί σύνδεσμοι: https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/faq?catid=10610157&faqid=10610180&& subcatid=10610160 και https://www.elta.gr/tabid/915/language/el-GR/Default.aspx.

  4. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

  4.Α. Γενικός κανόνας


  Ενωσιακά εμπορεύματα σε ενδοενωσιακή διακίνηση από ΗΒ προς Κ-Μ της ΕΕ27: α) κρατούν τον ενωσιακό τους χαρακτήρα με τον όρο ότι θα φθάσουν στο έδαφος της ΕΕ27 πριν την ημερομηνία αποχώρησης, β) θα θεωρούνται ως εμπορεύματα τρίτης χώρας αν φθάσουν στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ27 κατά την ημερομηνία αποχώρησης και μετά.

  Ενωσιακά εμπορεύματα διακινούμενα μεταξύ δύο σημείων της ΕΕ27 διαμέσου ΗΒ, όταν η κίνηση ξεκινά ως ενδοενωσιακή, η απόδειξη ενωσιακού χαρακτήρα που προσκομίζεται (T2L ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο, κατά το άρθρο 199 του Εκτελεστικού Κανονισμού 2015/2447) μπορεί να γίνει δεκτή όταν τα αγαθά κάνουν επανείσοδο στο έδαφος της ΕΕ27 κατά την ημερομηνία αποχώρησης, με την προϋπόθεση ότι έχουν ήδη διασχίσει το έδαφος του ΗΒ Επιπλέον, όποιες άλλες διατυπώσεις αφορούν στην επανείσοδο στην ΕΕ27 π.χ. κατάθεση συνοπτικής διασάφησης εισόδου (ENS), θα πρέπει να προσκομίζονται.

  4.Β. Αεροπορική διακίνηση ενωσιακών εμπορευμάτων

  Εμπορεύματα τα οποία φορτώθηκαν ή μεταφορτώθηκαν σε αερολιμένα του ΗΒ για αποστολή σε αερολιμένα της ΕΕ27 και μεταφέρονται υπό την κάλυψη ενιαίου τίτλου μεταφοράς (Single Transport Document - άρθρο 119(2)(α) κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού 2015/2446), o οποίος έχει εκδοθεί στο ΗΒ, διατηρούν τον ενωσιακό τους χαρακτήρα όταν η κίνηση εγκαταλείπει τον αερολιμένα του ΗΒ πριν την ημερομηνία αποχώρησης και φθάνει σε αερολιμένα της ΕΕ27 κατά την ημερομηνία αποχώρησης. Π.χ. η περίπτωση αυτή είναι πρακτικά εφικτή όταν το αεροσκάφος εγκαταλείπει το έδαφος του ΗΒ προ της 00:00 - 30.03.2019 και φθάνει σε αεροδρόμιο της ΕΕ27 μετά της 00:00 - 30.03.2019.

  4.Γ. Θαλάσσια διακίνηση ενωσιακών εμπορευμάτων

  Τα εμπορεύματα διατηρούν τον ενωσιακό τους χαρακτήρα όταν μεταφέρονται από πλοίο το οποίο πραγματοποιεί δρομολόγιο τακτικών γραμμών από λιμένα ΗΒ, όταν αποχωρεί από τον λιμένα αυτό πριν την ημερομηνία αποχώρησης και φθάνει σε λιμένα της ΕΕ27 μετά την ημερομηνία αποχώρησης.

  Στην περίπτωση πραγματοποίησης θαλάσσιας διακίνησης με πλοίο μη τακτικής γραμμής, η απόδειξη ενωσιακού χαρακτήρα η οποία προσκομίζεται θα πρέπει να γίνεται δεκτή όταν το πλοίο εγκαταλείπει λιμένα του ΗΒ πριν την ημερομηνία αποχώρησης και φθάνει σε λιμένα της ΕΕ27 έως και την ημερομηνία αποχώρησης, όπως περιγράφεται και στην παράγραφο 4.Β.

  5. ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

  5.Α. Εσωτερική και εξωτερική διαμετακόμιση


  Το ΗΒ από την προσχώρησή του στη σύμβαση για το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης (Common Transit Convention - CTC) θα χρησιμοποιεί το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης και θα συνεχίσει να έχει πρόσβαση στο νέο Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαμετακόμισης (NCTS) ως συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης.

  Κατά συνέπεια, οι πράξεις διαμετακόμισης που εκτελούνται κατά τη στιγμή της αποχώρησης θα συνεχίσουν στο NCTS.

  Ως εκ τούτου:

  1. Περιπτώσεις, όπου τα εμπορεύματα έχουν υπαχθεί σε καθεστώς διαμετακόμισης στη χώρα μας, ή σε άλλο Κ-Μ της ΕΕ27 ή σε συμβαλλόμενο μέρος της κοινής διαμετακόμισης ή στο ΗΒ και διακινούνται σε, από ή μέσω του ΗΒ:

  α) Εμπορεύματα που υπάγονται σε καθεστώς διαμετακόμισης σε τελωνείο αναχώρησης της χώρας μας ή άλλου Κ-Μ της ΕΕ27 ή από χώρα κοινής διαμετακόμισης προς ένα τελωνείο προορισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο
  i) Αν τα εμπορεύματα τίθενται σε καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης στη χώρα μας ή σε άλλο Κ-Μ της ΕΕ27 ή σε καθεστώς κοινής διαμετακόμισης σε χώρα κοινής διαμετακόμισης με προορισμό το ΗΒ και τα εμπορεύματα εξακολουθούν να βρίσκονται στην ΕΕ27 κατά την ημερομηνία αποχώρησης, αυτή η διαδικασία Ενωσιακής διαμετακόμισης θα συνεχιστεί ως καθεστώς κοινής διαμετακόμισης στο ΗΒ.
  Το τελωνείο εισόδου στο ΗΒ θα διαδραματίσει ρόλο τελωνείου διέλευσης, δηλαδή θα ζητήσει τα σχετικά στοιχεία από το τελωνείο αναχώρησης [(θα αποστείλει το μήνυμα «ATR request» («Αίτημα στοιχείων διέλευσης») (IE114) στο τελωνείο αναχώρησης, ζητώντας το μήνυμα IE050, ώστε να έχει πρόσβαση στα στοιχεία της διασάφησης] και θα εκπληρώσει όλα τα καθήκοντα ενός τελωνείου διέλευσης.
  Στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ27 θα απαιτηθεί η υποβολή συνοπτικής διασάφησης εξόδου (EXS) για λόγους ασφάλειας και προστασίας, εκτός εάν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάλυση κινδύνου για λόγους ασφάλειας και προστασίας έχουν ήδη παρασχεθεί στη δήλωση διαμετακόμισης ή δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης πριν από την αναχώρηση βάσει του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.
  ii) Αν τα εμπορεύματα βρίσκονται ήδη στο ΗΒ κατά την ημερομηνία αποχώρησης, η κίνηση διαμετακόμισης θα συνεχιστεί στο τελωνείο προορισμού, όπως ξεκίνησε.

  β) Εμπορεύματα που διακινούνται υπό καθεστώς διαμετακόμισης από τελωνείο αναχώρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο προς ένα τελωνείο προορισμού της χώρας μας ή άλλου Κ-Μ της ΕΕ27 ή μιας χώρας κοινής διαμετακόμισης.
  i) Αν τα εμπορεύματα υπαχθούν στο καθεστώς Ενωσιακής διαμετακόμισης στο ΗΒ με προορισμό τη χώρα μας, ή άλλο Κ-Μ της ΕΕ27 ή μια χώρα κοινής διαμετακόμισης και τα εμπορεύματα εξακολουθούν να βρίσκονται στο ΗΒ κατά την ημερομηνία αποχώρησης, το εν λόγω καθεστώς Ενωσιακής διαμετακόμισης θα συνεχίσει ως διαδικασία κοινής διαμετακόμισης στον προορισμό του στη χώρα μας, ή σε άλλο Κ-Μ της ΕΕ27 ή στη χώρα κοινής διαμετακόμισης. Το τελωνείο εισόδου στην ΕΕ27 θα διαδραματίσει ρόλο τελωνείου διέλευσης, δηλαδή αυτό θα ζητήσει τα σχετικά στοιχεία από το τελωνείο αναχώρησης και θα εκτελέσει όλα τα καθήκοντα του τελωνείου διέλευσης. Στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ27 πρέπει να υποβληθεί ENS για λόγους ασφάλειας και προστασίας, εκτός εάν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάλυση κινδύνου για λόγους ασφάλειας και προστασίας έχουν ήδη παρασχεθεί στη δήλωση διαμετακόμισης ή δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής ENS βάσει του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.
  ii) Αν τα εμπορεύματα βρίσκονται ήδη στη χώρα μας ή σε άλλο Κ-Μ της ΕΕ27 κατά την ημερομηνία αποχώρησης, η διαμετακόμιση αυτή συνεχίζεται όπως ξεκίνησε στον προορισμό στην ΕΕ27 ή στη χώρα κοινής διαμετακόμισης.

  γ) Εμπορεύματα που μεταφέρονται υπό καθεστώς διαμετακόμισης μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου
  i) Αν τα εμπορεύματα διακινούνται μεταξύ τελωνείου αναχώρησης της χώρας μας ή άλλου Κ-Μ της ΕΕ27 ή χώρας κοινής διαμετακόμισης, μέσω του ΗΒ, σε τελωνείο προορισμού Κ- Μ της ΕΕ27 ή χώρας κοινής διαμετακόμισης και τα εν λόγω εμπορεύματα βρίσκονται ακόμη στην ΕΕ27 ή σε μια χώρα κοινής διαμετακόμισης κατά την ημερομηνία αποχώρησης, η διαδικασία θα συνεχιστεί ως καθεστώς κοινής διαμετακόμισης στο ΗΒ. Το τελωνείο εισόδου στο ΗΒ και το τελωνείο εισόδου στο αντίστοιχο Κ-Μ κατά την επανείσοδο των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, αντιστοίχως διαδραματίζουν τον ρόλο των τελωνείων διέλευσης. Ζητούν τα σχετικά δεδομένα από το τελωνείο αναχώρησης και εκπληρώνουν όλα τα καθήκοντα του τελωνείου διέλευσης. Κατά την έξοδο από το έδαφος της ΕΕ27 (πριν από την είσοδό τους στο ΗΒ) πρέπει να υποβληθεί EXS, εκτός εάν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάλυση κινδύνου για λόγους ασφάλειας και προστασίας έχουν ήδη παρασχεθεί στη δήλωση διαμετακόμισης ή δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης πριν από την αναχώρηση βάσει του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.
  ii) AV τα εμπορεύματα έχουν διέλθει από το ΗΒ και έχουν εισέλθει ξανά στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27 ή μιας χώρας κοινής διαμετακόμισης πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, η εν λόγω πράξη διαμετακόμισης θα συνεχιστεί όπως ξεκίνησε μέχρι τον προορισμό της.
  iii) Αν τα εμπορεύματα που καλύπτονται από δήλωση διαμετακόμισης διασχίζουν το ΗΒ κατά τον χρόνο της αποχώρησης ή έχουν διέλθει από το ΗΒ, αλλά δεν έχουν ακόμη εισέλθει ξανά στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27, κατά τον χρόνο της αποχώρησης, το τελωνείο εισόδου στην ΕΕ27 θα ενεργεί ως τελωνείο διέλευσης. Ως εκ τούτου ζητά τα σχετικά δεδομένα από το τελωνείο αναχώρησης και εκπληρώνει όλα τα καθήκοντα του τελωνείου διέλευσης. Στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ27 πρέπει να υποβληθεί ENS, εκτός εάν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάλυση κινδύνου για λόγους ασφάλειας και προστασίας έχουν ήδη παρασχεθεί στη δήλωση διαμετακόμισης ή δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής ENS βάσει του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.
  Οι αναλήψεις υποχρεώσεων του εγγυητή και τα πιστοποιητικά εγγύησης που έχουν εκδοθεί είτε σε ένα Κράτος μέλος, είτε σε χώρα κοινής διαμετακόμισης είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται για μια μεταβατική περίοδο διάρκειας έως ένα έτος μετά την προσχώρηση του ΗΒ στη σύμβαση για το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης (CTC), με την επιφύλαξη των αναγκαίων γεωγραφικών προσαρμογών. Μέχρι τότε, μια νέα ανάληψη
  υποχρέωσης σύμφωνα με το τροποποιημένο υπόδειγμα πρέπει να παρασχεθεί στο τελωνείο από τον δικαιούχο της διαδικασίας.
  Όταν έχει ξεκινήσει διαδικασία έρευνας ή είσπραξης, αλλά δεν έληξε την στιγμή της αποχώρησης, συνεχίζεται στο NCTS.

  2. Χρήση ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς (ETD) ως δήλωση διαμετακόμισης στις αεροπορικές/θαλάσσιες μεταφορές

  Εμπορεύματα που διακινούνται αεροπορικώς στην ΕΕ27 ή σε χώρα Κοινής Διαμετακόμισης υπό την κάλυψη ETD και έχουν προορισμό το ΗΒ και φθάνουν σε αυτό μετά την ημερομηνία αποχώρησης, η διαδικασία ETD θα συνεχίσει και θα γίνει δεκτή στο αεροδρόμιο άφιξης κατά την ημερομηνία αποχώρησης και μετά από αυτήν, με το ΗΒ να λειτουργεί ως χώρα Κοινής Διαμετακόμισης.

  Εμπορεύματα που διακινούνται στο ΗΒ υπό την κάλυψη ETD και έχουν προορισμό αεροδρόμιο της ΕΕ27 ή αεροδρόμιο χώρας μέρους της Σύμβασης Κοινής Διαμετακόμισης και αυτά φθάνουν στην ΕΕ27 ή στη χώρα Κοινής Διαμετακόμισης μετά την ημερομηνία αποχώρησης, η διαδικασία υπό την κάλυψη ETD θα συνεχιστεί στο αεροδρόμιο προορισμού κατά την ημερομηνία αποχώρησης.

  Στην περίπτωση θαλάσσιας διακίνησης εμπορευμάτων υπό την κάλυψη ETD μεταξύ ΗΒ και ΕΕ27, αν το πλοίο εγκαταλείψει τον λιμένα του ΗΒ πριν την ημερομηνία αποχώρησης και φθάσει απευθείας, χωρίς διέλευση από άλλο λιμένα, σε ενωσιακό λιμένα κατά την ημερομηνία αποχώρησης, η διαδικασία υπό την κάλυψη ETD θα συνεχίσει και θα γίνει δεκτή στον λιμένα προορισμού στην ΕΕ27.

  5.Β. Διαμετακόμιση με δελτίο TIR

  Το HB (όπως και όλα τα άλλα K-M της ΕΕ27) είναι ήδη σήμερα συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης TIR. Από την ημερομηνία αποχώρησης, δεδομένου ότι το τελωνειακό έδαφος του ΗΒ δεν θα αποτελεί πλέον τμήμα του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, οι διατυπώσεις επί των συνόρων θα ισχύουν για τις πράξεις TIR. Παρόλο που το ΗΒ θα έχει πρόσβαση στο NCTS ως συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης κοινής διαμετακόμισης, η πρόσβαση αυτή δεν καλύπτει τη χρήση του NCTS για πράξεις TIR.

  Ως εκ τούτου:

  α) Εμπορεύματα που διακινούνται με χρήση δελτίων TIR και με τελωνείο αναχώρησης/εισόδου στη χώρα μας ή σε άλλο Κ-Μ της ΕΕ27 προς ένα τελωνείο προορισμού/εξόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο
  i) Αν τα εμπορεύματα υπαχθούν σε καθεστώς TIR στην ΕΕ27 με προορισμό/έξοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο και εξακολουθούν να βρίσκονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27 μετά την ημερομηνία αποχώρησης, το καθεστώς OR θα τερματιστεί, για το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, στο τελωνείο της φυσικής εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27. Αυτό σημαίνει ότι το τελωνείο φυσικής εξόδου θα γίνει το τελωνείο προορισμού/εξόδου και ως εκ τούτου θα ζητά τα σχετικά στοιχεία από το τελωνείο αναχώρησης και θα εκπληρώνει όλα τα καθήκοντα του τελωνείου προορισμού/εξόδου. Για την έξοδο των εμπορευμάτων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ27, πρέπει να υποβληθεί EXS, εκτός εάν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάλυση κινδύνου για λόγους ασφάλειας και προστασίας έχουν ήδη παρασχεθεί με τη δήλωση TIR ή δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης πριν από την αναχώρηση βάσει του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.
  ii) Αν τα εμπορεύματα βρίσκονται ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο ή έχουν φύγει αλλά δεν έχουν ακόμη φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία αποχώρησης, η διακίνηση TIR υπόκειται στην τελωνειακή νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και στη σύμβαση TIR.
  Ωστόσο, το τελωνείο προορισμού/εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα είναι σε θέση να αποστέλλει μηνύματα TIR του NCTS στο τελωνείο αναχώρησης/εισόδου που βρίσκεται στην ΕΕ27 και συνεπώς το εν λόγω τελωνείο δεν θα είναι σε θέση να εκτελεί τις εν λόγω λειτουργίες TIR στο NCTS με τα συνήθη ηλεκτρονικά μηνύματα. Συνεπώς, οι κάτοχοι των δελτίων TIR θα πρέπει να παρέχουν εναλλακτική απόδειξη τερματισμού του καθεστώτος TIR και το τελωνείο θα πρέπει να λήξει και να εκκαθαρίσει χειροκίνητα τη διαδικασία.

  β) Εμπορεύματα που διακινούνται με δελτία TIR με τελωνείο αναχώρησης/εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο προς ένα τελωνείο προορισμού/εξόδου στη χώρα μας ή σε άλλο Κ-Μ της ΕΕ27
  Αν τα εμπορεύματα υπαχθούν σε καθεστώς TIR στο ΗΒ με προορισμό στην ΕΕ27 και εξακολουθούν να βρίσκονται στο τελωνειακό έδαφος του ΗΒ κατά ή/και μετά την ημερομηνία αποχώρησης, η πράξη μεταφοράς TIR δεν μπορεί να συνεχιστεί μέχρι τον προορισμό στην ΕΕ27. Αυτό σημαίνει ότι όταν τα εμπορεύματα φθάσουν σε τελωνείο στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ27, θα θεωρηθεί ότι μεταφέρονται με δελτίο TIR που προέρχεται από τρίτη χώρα και θα εφαρμοστούν οι σχετικές διατυπώσεις. Με άλλα λόγια, κατά την είσοδο στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27, θα πρέπει να υποβληθεί συνοπτική διασάφηση εισόδου (ENS), εκτός εάν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάλυση κινδύνου για λόγους ασφάλειας και προστασίας έχουν ήδη παρασχεθεί με τη δήλωση TIR ή δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής ENS βάσει του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.
  Στο NCTS, η διαδικασία διαμετακόμισης που ξεκίνησε στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να κλείσει με τα συνήθη μηνύματα IE. Ως εκ τούτου, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να την διαγράψει χειροκίνητα. Ο κάτοχος του δελτίου TIR θα πρέπει να καταχωρήσει στο NCTS μία νέα κίνηση TIR στο τελωνείο στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ27, το οποίο θα ενεργήσει ως τελωνείο αναχώρησης/εισόδου για την πράξη TIR εντός της ΕΕ.

  γ) Εμπορεύματα που διακινούνται με καθεστώς TIR μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου
  i) Αν τα εμπορεύματα διακινούνται μεταξύ τελωνείου αναχώρησης/εισόδου σε κράτος μέλος της ΕΕ27 μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου σε τελωνείο προορισμού/εξόδου σε κράτος μέλος της ΕΕ27 και τα εμπορεύματα αυτά εξακολουθούν να βρίσκονται στην ΕΕ27, πριν από τη διέλευση από το Ηνωμένο Βασίλειο, ισχύουν τα εξής από την ημερομηνία αποχώρησης και μετά: το καθεστώς TIR πρέπει να λήξει το αργότερο στο τελωνείο εξόδου από την ΕΕ27. Το τελωνείο αυτό, στη συνέχεια, γίνεται το τελωνείο προορισμού/εξόδου. Τα "νέα" τελωνεία προορισμού/εξόδου ζητούν τα σχετικά στοιχεία από το τελωνείο αναχώρησης και εκτελούν όλα τα καθήκοντα τελωνείου προορισμού/εξόδου. Για την έξοδο των εμπορευμάτων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ27, πρέπει να υποβληθεί EXS, εκτός εάν έχουν ήδη παρασχεθεί τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάλυση κινδύνου για λόγους ασφάλειας και προστασίας με τη δήλωση TIR ή εάν δεν υφίσταται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης πριν από την αναχώρηση βάσει του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα .
  ii) Αν τα εμπορεύματα έχουν διέλθει το Ηνωμένο Βασίλειο και εισήλθαν ξανά στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27 πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, η κίνηση TIR συνεχίζεται μέχρι τον προορισμό.
  iii) Αν τα εμπορεύματα που καλύπτονται από ένα δελτίο TIR διασχίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη στιγμή της αποχώρησης, ισχύουν τα ακόλουθα: τα εμπορεύματα που φθάνουν στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ27 θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως κάθε άλλη κίνηση TIR που προέρχεται από τρίτη χώρα και θα εφαρμόζονται οι διατυπώσεις που έχουν θεσπιστεί γι' αυτά τα εμπορεύματα.

  Μια συνοπτική διασάφηση εισόδου ENS πρέπει να κατατεθεί πριν την είσοδο ξανά στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27, στα σύνορα ΗΒ/ΕΕ27 εκτός εάν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ENS έχουν ήδη παρασχεθεί με τη δήλωση TIR ή δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής ENS βάσει του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

  Ωστόσο, στο πλαίσιο του NCTS, η διαδικασία TIR που άρχισε στο κράτος μέλος της ΕΕ 27 συνεχίζεται.

  6. ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

  Όλοι οι οικονομικοί φορείς που πραγματοποιούν διακινήσεις εμπορευμάτων στο ΗΒ, μετά την ημερομηνία αποχώρησης, οφείλουν να τηρούν διατυπώσεις εξαγωγής.
  Σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα τα εμπορεύματα που προορίζονται για έξοδο πρέπει να καλύπτονται από διασάφηση πριν από την αναχώρηση, η οποία λαμβάνει μία από τις ακόλουθες μορφές:
  1. Διασάφηση εξαγωγής, για εμπορεύματα που προορίζονται για έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης
  2. Διασάφηση επανεξαγωγής ή
  3. Συνοπτική διασάφηση εξόδου (EXS).

  Οι οικονομικοί φορείς που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στις εξαγωγές μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας της Τελωνειακής Υπηρεσίας (https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet), καθώς και από την Εγκύκλιο οδηγιών ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ 2016/26.4.2016 «Εξαγωγή & έξοδος εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης στο πλαίσιο του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα» (ΑΔΑ: ΩΨΜ6Η-ΔΡΧ).

  Ειδικότερα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

  α) Εξαγωγές εμπορευμάτων από τη χώρα μας ή από άλλο Κ-Μ της ΕΕ27 που διασχίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο ή με τελωνείο εξόδου στο ΗΒ
  Όταν τα εμπορεύματα απελευθερώθηκαν για εξαγωγή από τη χώρα μας ή από άλλο Κ-Μ της ΕΕ27 πριν από την ημερομηνία αποχώρησης και μεταφέρονται σε τελωνείο εξόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο (τελωνείο εξαγωγής στη χώρα μας ή σε άλλο Κ-Μ της ΕΕ27 και τελωνείο εξόδου στο ΗΒ) ή διασχίζουν το ΗΒ κατά τη διαδρομή τους προς ένα τελωνείο εξόδου σε άλλο Κ-Μ της ΕΕ27, υπάρχουν τα ακόλουθα πιθανά σενάρια:
  - Όταν τα εμπορεύματα για τα οποία τηρήθηκαν διατυπώσεις εξαγωγής σε τελωνείο της Ελλάδας ή άλλου Κ-Μ της ΕΕ27 πριν την ημερομηνία αποχώρησης με τελωνείο εξόδου στο ΗΒ, βρίσκονται εντός της ΕΕ27 μετά την ημερομηνία αποχώρησης, το τελωνείο εξόδου του ΗΒ πρέπει να αντικατασταθεί από ένα τελωνείο εξόδου που βρίσκεται στα σύνορα εντός της ΕΕ27 (πρέπει να υποβληθεί μήνυμα εκτροπής σε τελωνείο εξόδου της ΕΕ27). Το τελωνείο αυτό θα επιβεβαιώσει τη φυσική έξοδο των εμπορευμάτων και θα στείλει το αντίστοιχο μήνυμα στο τελωνείο εξαγωγής. Το ίδιο ισχύει για τα εμπορεύματα που κυκλοφορούν προς το τελωνείο εξόδου της ΕΕ27, τα οποία πριν από τη διέλευση από το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθούν να βρίσκονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.
  - Όταν τα εμπορεύματα για τα οποία τηρήθηκαν διατυπώσεις εξαγωγής σε τελωνείο της Ελλάδας ή άλλου Κ-Μ της ΕΕ27 πριν την ημερομηνία αποχώρησης με τελωνείο εξόδου στο ΗΒ, βρίσκονται ήδη εντός του ΗΒ κατά την ημερομηνία αποχώρησης, το τελωνείο του ΗΒ δεν θα μπορέσει να στείλει μηνύματα μέσω του ECS που να επιβεβαιώνουν τη φυσική έξοδο των εμπορευμάτων. Το τελωνείο εξαγωγής θα πρέπει να κλείσει την εξαγωγή στο ECS με την προσκόμιση από τον εξαγωγέα εναλλακτικών στοιχείων απόδειξης της εξαγωγής. Προς τον σκοπό αυτό οι οικονομικοί φορείς πρέπει να παρέχουν εναλλακτικά στοιχεία απόδειξης της εξαγωγής στο τελωνείο εξαγωγής προκειμένου να κλείσουν την κίνηση.
  - Όταν τα εμπορεύματα έχουν ήδη διέλθει από το Ηνωμένο Βασίλειο προς ένα τελωνείο εξόδου που βρίσκεται σε κράτος μέλος της ΕΕ27, δεν θα υπάρξει αντίκτυπος στην τρέχουσα διαδικασία
  (δηλ. το τελωνείο εξόδου στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ27 θα επιβεβαιώσει τη φυσική έξοδο των εμπορευμάτων στο τελωνείο εξαγωγής).

  β) Εξαγωγή από το Ηνωμένο Βασίλειο με τελωνείο εξόδου που βρίσκεται στην ΕΕ27
  - Όταν τα εμπορεύματα που απελευθερώνονται προς εξαγωγή στο ΗΒ με τελωνείο εξόδου στην ΕΕ27 εξακολουθούν να βρίσκονται στο ΗΒ κατά την ημερομηνία αποχώρησης, θα υπόκεινται στις τελωνειακές διαδικασίες του ΗΒ όταν εξέρχονται από αυτό.
  Όταν τα εμπορεύματα αυτά εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27 μετά από την ημερομηνία αποχώρησης, θα αντιμετωπίζονται όπως οποιαδήποτε άλλα εμπορεύματα τρίτης χώρας, δηλαδή θα πρέπει να υποβληθεί Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου (ENS) στο πρώτο σημείο εισόδου της ΕΕ27, τα εμπορεύματα θα μπορούν να τεθούν σε προσωρινή εναπόθεση για να λάβουν τελωνειακό προορισμό ή, εφόσον πρόκειται να μεταφερθούν σε τελωνείο εξόδου της ΕΕ27, θα πρέπει να τεθούν σε καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης. Όταν τα εμπορεύματα φτάσουν στο τελωνείο εξόδου της ΕΕ27, πρέπει να υποβληθεί γνωστοποίηση επανεξαγωγής, διασάφηση επανεξαγωγής ή EXS.
  - Όταν τα εμπορεύματα που απελευθερώνονται προς εξαγωγή στο ΗΒ μέσω τελωνείου εξόδου της ΕΕ27 πριν την ημερομηνία αποχώρησης, βρίσκονται ήδη στην ΕΕ27 κατά την ημερομηνία αποχώρησης και φτάνουν στο προβλεπόμενο τελωνείο εξόδου της ΕΕ27, το εν λόγω τελωνείο δεν θα είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τη φυσική έξοδο των εμπορευμάτων στο τελωνείο εξαγωγής που βρίσκεται στο ΗΒ, καθώς το ΗΒ θα αποσυνδεθεί από το σύστημα ECS από την ημερομηνία αποχώρησης. Στην περίπτωση αυτή το τελωνείο εξόδου της ΕΕ27 μπορεί, κατόπιν αιτήσεως του εξαγωγέα, να βεβαιώσει την έξοδο των εμπορευμάτων.
  Το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποσυνδεθεί από την ημερομηνία αποχώρησης από το Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών (Ε05).

  7. ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ)

  Σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ορισμένα εμπορεύματα που εισέρχονται από Τρίτη χώρα ή εξέρχονται από την ΕΕ υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, ή προστασίας των εθνικών θησαυρών. Για τα εμπορεύματα αυτά απαιτείται η έκδοση ορισμένων αδειών/πιστοποιητικών/εγκρίσεων από εθνικές Αρμόδιες Αρχές και η συμμόρφωσή τους ελέγχεται στο πλαίσιο τελωνειακών ελέγχων.

  Από την ημερομηνία αποχώρησης, για τα εμπορεύματα αυτά όταν εισέρχονται στο έδαφος της ΕΕ27 από το ΗΒ ή εξέρχονται από την ΕΕ27 προς το ΗΒ θα απαιτείται πλέον η έκδοση της ανάλογης άδειας/πιστοποιητικού/έγκρισης.

  Επιπλέον, οι άδειες/πιστοποιητικά/εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί από το ΗΒ ως κράτος μέλος της Ε.Ε. από την ημερομηνία αποχώρησης θα παύσουν να ισχύουν.

  Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ενημερωθούν για τα απαιτούμενες άδειες/πιστοποιητικά για την εισαγωγή/εξαγωγή εμπορευμάτων στην ιστοσελίδα της Τελωνειακής Υπηρεσίας (https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10518295&adreseeID=10001980).

  8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

  Για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, από την ημερομηνία αποχώρησης, οι κανόνες της ΕΕ για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τα τελωνεία, και ιδίως ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, δεν θα ισχύουν πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ειδικότερα:

  • Υποβολή ενωσιακών αιτήσεων: Από την ημερομηνία αποχώρησης, δεν είναι πλέον δυνατό να υποβάλλονται ενωσιακές αιτήσεις στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή του ΗΒ. Ενωσιακές αιτήσεις που υποβάλλονται σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ27 εξακολουθούν να ισχύουν στην ΕΕ27 από την ημερομηνία αποχώρησης, ακόμη και αν οι τελωνειακές αρχές του ΗΒ συγκαταλέγονται μεταξύ
  των Τελωνειακών Αρχών των οποίων ζητείται η παρέμβαση. Σε περίπτωση που ενωσιακή αίτηση υποβλήθηκε σε άλλο κράτος μέλος εκτός του ΗΒ, με την οποία ζητείται από τις Τελωνειακές Αρχές του εν λόγω κράτους μέλους και τις τελωνειακές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου να ασκήσουν παρέμβαση, η εν λόγω αίτηση εξακολουθεί να ισχύει ως εθνική αίτηση για το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε.

  • Αποφάσεις σχετικά με τις ενωσιακές αιτήσεις: Από την ημερομηνία αποχώρησης, δεν ισχύουν πλέον στην ΕΕ27, βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας, οι αποφάσεις έγκρισης ενωσιακών αιτήσεων που εκδίδονται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή του ΗΒ ως κράτους μέλους. Αποφάσεις έγκρισης ενωσιακών αιτήσεων που εκδίδονται σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ27 εξακολουθούν να ισχύουν στην ΕΕ27 από την ημερομηνία αποχώρησης, ακόμη και αν οι Τελωνειακές Αρχές του ΗΒ συγκαταλέγονται μεταξύ των Τελωνειακών Αρχών των οποίων ζητείται η παρέμβαση. Σε περίπτωση που άλλο κράτος μέλος εκτός του ΗΒ εξέδωσε απόφαση έγκρισης ενωσιακής αίτησης, με την οποία ζητείται από τις Τελωνειακές Αρχές του εν λόγω κράτους μέλους και τις Τελωνειακές Αρχές του ΗΒ να ασκήσουν παρέμβαση, η εν λόγω απόφαση εξακολουθεί να ισχύει για το κράτος μέλος στο οποίο εκδόθηκε.  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ  1Εξαιρείται το NCTS TIR στο οποίο δεν θα υπάρχει πρόσβαση. Σε αυτό έχουν πρόσβαση μόνο τα Κ-Μ της ΕΕ27.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

  Για περισσότερες πληροφορίες:

  1. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. θα μπορούν να υποβάλλουν το ερώτημά τους από την κεντρική ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (https://www.aade.gr), από την επιλογή «MyTAXISnet / Ο λογαριασμός μου» και εν συνεχεία «Ερωτήματα προς Α.Α.Δ.Ε.».

  2. Οι μη εγγεγραμμένοι χρήστες θα μπορούν να υποβάλλουν το ερώτημά τους μέσω της φόρμας υποβολής από την ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.: https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm

  Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να επιλέγουν από τη σχετική φόρμα υποβολής την «Κατηγορία» που αφορά τη θεματολογία «Αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ χωρίς συμφωνία (no deal Brexit) - Τελωνειακά Θέματα».
 • Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μηνός Ιανουαρίου

  Νέα από το TAXHEAVEN


  Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μηνός Ιανουαρίου

  Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1011/2.1.2014:

  «Άρθρο 1. Τρόπος υποβολής της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στο εισόδημα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα

  1. Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, οι πάσης φύσεως τροποποιητικές και συμπληρωματικές δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει μεγαλύτερο ποσό φόρου από αυτό της αρχικής δήλωσης, καθώς και οι εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες μηδενικές δηλώσεις απόδοσης του φόρου που έχει παρακρατηθεί στο εισόδημα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων www.gsis.gr.

  2. Οι εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, από τις οποίες προκύπτει μικρότερο ποσό φόρου από αυτό της αρχικής δήλωσης, υποβάλλονται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου σε παρακράτηση, σε δύο (2) αντίτυπα.

  3. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας ολοκλήρωσης της υποβολής της δήλωσης και μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η δήλωση υποβάλλεται άμεσα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μαζί με το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο μη δυνατότητας υποβολής της δήλωσης.

  4. Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης βεβαιώνεται ο παρακρατηθείς φόρος στην Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας όπου βρίσκεται η επαγγελματική έδρα του υπόχρεου στην παρακράτηση και εκδίδεται «Ταυτότητα οφειλής», με βάση την οποία θα αποδίδεται ο φόρος μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.

  5. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης, καθώς και μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής του βεβαιωθέντος φόρου επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4174/2013.

  6. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου της παρούσας, αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης του παρακρατηθέντος φόρου αποτελεί η υποβληθείσα δήλωση σφραγισμένη από τον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. παραλαβής, με σχετική επισημείωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης του φόρου.

  Άρθρο 2. Χρόνος καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής

  1. Ως «καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής» νοείται και η πίστωση των δικαιούχων με τα εισοδήματα των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013.

  2. Πέραν των ανωτέρω, ειδικά για το εισόδημα από μερίσματα, η καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής σε κάθε περίπτωση νοείται ότι έχει διενεργηθεί μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από τα αρμόδια όργανα. Αν διανεμηθούν μερίσματα από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, η καταβολή θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της απόφασης διανομής από τα αρμόδια όργανα. Ειδικά επί διανομής προμερισμάτων, η καταβολή θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της απόφασης διανομής από το αρμόδιο όργανο.

  Ειδικά, για τις προσωπικές εταιρείες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία η καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος.

  Για το εισόδημα που προκύπτει από τα μαθηματικά αποθέματα, η καταβολή της σχετικής πληρωμής ενεργείται και κατά την εγγραφή τους σε πίστωση του δικαιούχου ή της εγγραφής αυτών στον οικείο λογαριασμό των βιβλίων της ασφαλιστικής εταιρίας.

  3. Για το εισόδημα από τόκους των έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, η καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί κατά την έκδοσή τους, ενώ για τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, όταν δεν έχει μεσολαβήσει μεταβίβασή τους ή των τοκομεριδίων τους, κατά το χρόνο της εξαργύρωσης των τοκομεριδίων τους ή κατά τη λήξη τους, όταν πρόκειται για ομόλογα χωρίς τοκομερίδια (ZERO COUPON).

  Ο φόρος που παρακρατείται στις πιο πάνω πληρωμές πιστώνεται στον τηρούμενο οικείο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος και δεν αποδίδεται με την υποβολή της δήλωσης του επόμενου άρθρου της παρούσας.[...]»


  Τα παραπάνω ισχύουν για πληρωμές που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.


  Βάσει της ΠΟΛ.1012/2014, όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση για την απόδοση αυτού, το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής. Η περίπτωση αυτή καταλαμβάνει ουσιαστικά τις παρακρατήσεις που γίνονται με βάση την απόφαση ΠΟΛ.1011/2014 (Τόκους, μερίσματα και δικαιώματα) αφού για τους λοιπούς παρακρατούμενους φόρους (Φ.Μ.Υ. κ.λπ.) ισχύουν διαφορετικές αποφάσεις.

  Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθ. 64 του Κ.Φ.Ε., ο φόρος που παρακρατείται και που η σχετική δήλωση υποβάλλεται το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής, αποδίδεται, το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής (σχετ. ΠΟΛ.1042/2015).


  Μέχρι σήμερα δεν έχει τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με αποτέλεσμα οι σχετικές δηλώσεις να υποβάλλονται χειρόγραφα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.


  Με την ΠΟΛ.1035/2018 διευκρινίστηκε ότι η τυχόν τροποποιητική δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου που υποβάλλεται για τη διόρθωση μιας παράλειψης μετά τη νόμιμη προθεσμία υποβολής της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου για πληρωμές από την ίδια κατηγορία (π.χ. δικαιούχος που εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθη στην αρχική δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, αμοιβές μελών Δ.Σ. που εμπίπτουν στην έννοια των μερισμάτων και εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθησαν μαζί με τις υπόλοιπες πληρωμές μερισμάτων στην αρχική δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα), υπέχει θέση τροποποιητικής, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν προβλέπεται ξεχωριστό έντυπο δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου για πληρωμές της αυτής κατηγορίας.

  Επομένως, σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους ή δικαιώματα, κατά περίπτωση, για τη διόρθωση μιας παράλειψης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις εκπροθέσμου, εφόσον έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου για πληρωμές της αυτής κατηγορίας στην οποία θα περιλαμβανόταν και η παραλειπόμενη πληρωμή (αρχική δήλωση).

   

  Σχετικές διατάξεις:

  • Άρθρο 36 ν.4172/2013 
  • Άρθρο 37 ν.4172/2013
  • Άρθρο 38 ν.4172/2013
  • Άρθρο 61 ν.4172/2013
  • Άρθρο 62 ν.4172/2013
  • Άρθρο 64 ν.4172/2013
  • ΠΟΛ.1011/2.1.2014 «Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013»
  • ΠΟΛ.1012/3.1.2014 «Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/2013»
  • ΠΟΛ.1042/26.1.2015 «Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε (ν.4172/2013)»
  • ΠΟΛ.1223/8.10.2015 «Κοινοποίηση διατάξεων Κ.Φ.Ε. σχετικά με την έννοια του φορολογικού έτους και τον χρόνο κτήσης του εισοδήματος»
  • ΔΕΑΦ Α 1160573 ΕΞ 2015/14.12.2015 «Χρόνος απόκτησης των κερδών (μερισμάτων) των προσωπικών, κ.λπ. εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία»
  • ΠΟΛ.1035/28.2.2018 «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα»


  Έντυπα:


 • Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, μηνός Ιανουαρίου

  Νέα από το TAXHEAVEN


  Τα έντυπα εφαρμογής του άρθρου 63 του Ν. 4172/2013 για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα (Παράρτημα Α΄ ΠΟΛ.1036/2015), καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών (Παράρτημα Β΄ ΠΟΛ.1036/2015) συνυποβάλλονται κάθε φορά με τη δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου που ορίζεται από τις διατάξεις της ΠΟΛ.1011/2.1.2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 8 Β΄/08.01.2014), η οποία, βάσει της ίδιας ΠΟΛ., υποβάλλεται το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.
  Σε περίπτωση μη διενέργειας παρακράτησης φόρου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 63 του Ν. 4172/2013, η εγγύηση κατατίθεται χειρόγραφα από τον υπόχρεο σε παρακράτηση φόρου στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ), μέχρι το χρόνο υποβολής του πιο πάνω εντύπου, στον αντίστοιχο πίνακα του οποίου συμπληρώνονται τα σχετικά με την εγγυητική επιστολή στοιχεία.
  Ο τύπος και το περιεχόμενο των εντύπων εφαρμογής, με τα οποία καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 63 του Ν. 4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου για ενδοομιλικές πληρωμές μερισμάτων καθώς και τόκων και δικαιωμάτων έχουν ως τα συνημμένα υποδείγματα, τα οποία επισυνάπτονται ως Παραρτήματα Α΄ και Β΄ στην ΠΟΛ.1036/2015

  Τα πιο πάνω έντυπα υποβάλλονται χειρόγραφα στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) του υπόχρεου σε παρακράτηση φόρου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, κατά περίπτωση.
  Τα έντυπα υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα (1) παραμένει στη Δ.Ο.Υ., το δε δεύτερο, αφού θεωρηθεί, επιστρέφεται στον υπόχρεο και επέχει θέση απόδειξης υποβολής της δήλωσης.
  Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής των εντύπων, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013.
  Τα ίδια ως άνω έντυπα χρησιμοποιούνται και για την επιστροφή του ποσού φόρου σε περίπτωση διενέργειας παρακράτησης φόρου, λόγω μη κατάθεσης εγγυητικής επιστολής ή μη ορθής εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 63. Στην περίπτωση αυτή το έντυπο υποβάλλεται από το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα σε βάρος του οποίου έγινε η παρακράτηση στην Δ.Ο.Υ. στην οποία αποδόθηκε ο παρακρατηθείς φόρος. Ο φόρος επιστρέφεται, σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους ή δικαιώματα, τα στοιχεία του οποίου δηλώνονται στον σχετικό πίνακα του πιο πάνω εντύπου.
  Σχετικές διατάξεις:
  Άρθρο 63 ν.4172/2013ΠΟΛ 1036/2015 Καθορισμός εντύπων εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν.4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών.ΠΟΛ.1012/2014 Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013ΠΟΛ.1011/2014 Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013

Taxheaven Κόμβος λογιστικής και φορολογικής ενημέρωσης

VIDEOS